AR-GE kobilerinin alternatif finansman kaynaklarını kullanmasına ilişkin bir araştırma : İstanbul örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Muhammet Emre Yılmaz

Consultant: İDRİS SARISOY

Abstract:

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ülke ekonomileri içerisinde, istihdamı, üretimi, ihracatı kısaca bir ekonominin ihtiyaç duyduğu tüm dinamikleri bünyesinde barındıran son derece önemli iktisadi birimlerdir. Bu ekonomik birimler, faaliyet süreci içerisinde öz sermayelerinin yetersiz kalması sebebiyle, kuruluşundan itibaren kısa süre içinde kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu sebeple ekonomi yönetimleri KOBİ’lerin rekabet gücünü artırarak sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmek amacıyla yasal düzenlemeler yaparak çeşitli teşvik mekanizmaları oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında İstanbul’da yer alan ve KOSGEB destekleriyle ar-ge çalışması yapan KOBİ’ler ile İstanbul’da teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yaşamış oldukları finansman sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunların aşılmasında söz konusu KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma becerileri ile bu kaynaklara yönelik tutum ve algısı saha çalışması yardımıyla araştırılmıştır. Çalışma kapsamında KOBİ’lerin alternatif finansman kaynakları hakkında bilgi düzeyleri ile bu kaynaklardan yararlanmaları arasında doğru orantı olduğu hipotezi kurulmuş ve yapılan anket çalışmasında, KOBİ’lerin alternatif finansman kaynakları hakkında bilgi düzeyleri arttıkça, söz konusu alternatif kaynağın KOBİ’ler tarafından kullanılma düzeyinin de arttığı tespit edilmiştir. -------------------- Small and Medium Enterprises (SMEs), which contains all the dynamics that an economy needs, like production, employment and exports, are highly important economic structures for countries. These economic structures are in danger of closing down within a shortperiod of time since their establishment due to insufficient capital. For this reason, economic management establishes various incentive mechanisms by making legal arrangements in order to ensure sustainable growth by increasing the competitiveness of SMEs. Within the scope of the study, financing problems of the SMEs that has benefitted R & D support of KOSGEB (Small and Medium Enterprises Development Organization of Turkey) and SMEs operating in technology development regions in Istanbul and the ability of SMEs to benefit from alternative financing sources to overcome financing problems and their attitudes and perception stowards these sources were investigated with the help of the field study. Within the scope of the study, it is hypothesized that there is a direct correlation between the level of knowledge of alternative financing sources and the utilization of these sources by SMEs, and in the survey study, it is determined that as the level of knowledge of alternative financing sources of SMEs increases, the level of use of alternative source by SMEs increases.