İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: FUNDA GÜNAYDIN

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

İLKÖĞRETİM 4. ve 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Araştırma, ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının tercih ettikleri öğrenme stillerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek ve öğrenme stilleri ve ders çalışma alışkanlıkları ile ilişkili olabileceği düşünülen bazı değişkenleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerine öğrenme stilleri ölçeği ve ders çalışma alışkanlıkları ölçeği uygulanarak tercih ettikleri öğrenme stilleri ve ders çalışma alışkanlıkları belirlenmiştir. Çeşitli değişkenlerin, öğrencilerin öğrenme stillerine ve ders çalışma alışkanlıklarına etkisi incelenmiştir. İlişkisel tarama modeli uygulanan araştırmanın örneklemini , rastlantısal olarak seçilen 9 devlet okulu ve 2 özel okulda öğrenim gören 450 tane dördüncü ve beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin cinsiyeti, okul türleri, sınıf düzeyi, sınıf mevcutları, anne ve babalarının eğitim durumları, kardeş sayıları, ailelerinin gelir düzeyi, günlük ders çalışma süreleri, başarı algıları ve anaokuluna gitme durumları hakkında bilgi edinmek amacıyla ‘Kişisel Bilgi Formu’ uygulanmıştır. Öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla ise Özgür Şimşek tarafından geliştirilen, geçerliliği ve güvenirliği sınanmış ‘Marmara Öğrenme Stilleri Ölçeği’ kullanılmıştır. Ders çalışma alışkanlıklarını tespit etmek için de araştırmacı tarafından geliştirilen ve dört alt boyuttan oluşan ‘Ders Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği’ uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin öğrenme stilleri tercihlerinin belirlenmesi için frekans ve yüzde analizleri yapılmıştır. Öğrencilerin demografik özelliklerine göre öğrenme stillerinde anlamlı farklılaşmalar olup olmadığını araştırmak üzere ki-kare testi, demografik özelliklerine göre ders çalışma alışkanlıklarında anlamlı farklılaşmalar olup olmadığını araştırmak üzere ilişkisiz (bağımsız) gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Öğrencilerin öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıkları arasında anlamlı ilişkiler olup olmadığını incelemek üzere ise, Pearson momentler çarpımı korelasyonu katsayıları hesaplanmıştır. Tüm istatistiksel hesaplamalarda anlamlılık düzeyi. 05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının alt boyutları, tercih ettikleri öğrenme stillerine göre anlamlı bir farklılaşma göstermektedir. Görsel öğrenme stili ve işitsel öğrenme stili ile ders çalışma davranışlarının alt boyutlarından aktif öğrenme, içsel motivasyon ve çalışma ortamı ve sınavlara hazırlanma boyutları arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Bunun yanı sıra dokunsal öğrenme stili ile aktif öğrenme ve ders çalışmaktan kaçınma davranışı boyutları arasında da pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. İstatistiksel işlemler sonucunda elde edilen bulgulara göre; araştırma grubunu oluşturan ilköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun, görsel öğrenme stiline sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Görsel öğrenme stilini dokunsal ve işitsel öğrenme stilleri izlemektedir. Öğrencilerin öğrenme stillerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaştığı ve erkek öğrencilerde görsel öğrenme stilinin, kız öğrencilerde ise dokunsal öğrenme stilinin baskın olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin öğrenim gördükleri okul türünün de öğrenme stillerinde anlamlı bir farklılaşmaya neden olduğu ve devlet okullarında okuyan öğrencilerde görsel öğrenmenin, özel okul öğrencilerinde ise dokunsal öğrenmenin baskın olduğu saptanmıştır. Öğrenci mevcudunun az yoğun olarak kabul edildiği yani 20’den az olduğu sınıflarda – ki bunlar araştırmaya dahil olan özel okulların sınıflarıdır- öğrenim gören öğrenciler baskın olarak dokunsal öğrenme stiline sahiptir. Orta (21-35 kişi) ve yüksek (36 kişi ve üzeri) yoğunlukta öğrenim gören öğrencilerin (devlet okullarında öğrenim gören öğrenciler) baskın öğrenme stillerinin ise daha çok görsel olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin öğrenme stili tercihleri anne ve babalarının eğitim durumlarına , kardeş sayılarına ve ailelerinin gelir düzeylerine göre de farklılıklar göstermektedir. Daha iyi şartlara sahip olan öğrencilerin öğrenme tercihleri genellikle dokunsal öğrenme stili iken , şartları daha kötü olanların ise ağırlıklı stil tercihi görseldir. Evde ders çalışma sürelerinin ve anaokuluna gitme durumlarının onların öğrenme stillerinde bir farklılaşmaya neden olmadığı sonucuna varılmıştır. Araştırma sonunda , kız öğrencilerin aktif öğrenme düzeyleri ve içsel motivasyon düzeylerinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu ve kız öğrencilerin çalışma ortamına ve sınavlara hazırlanmaya daha çok önem verdikleri görülmektedir. Ayrıca araştırmada elde edilen bulgulara göre , devlet okullarında öğrenim gören öğrencilerin içsel motivasyon düzeyleri özel okullarda öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksektir ve dersten kaçınma davranışını daha az göstermektedirler. Kalabalık sınıf mevcutlarının öğrencilerin ders çalışma ve aktif öğrenme düzeylerinde bir düşüşe sebep olduğu ve içsel motivasyonlarını düşürdüğü aynı zamanda da daha çok (ders çalışmaktan) kaçınma davranışı göstermelerine de yol açtığı belirlenmiştir. Öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarında anne ve babalarının eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılaşma görülmezken , kardeş sayısının fazla olması öğrencilerin öğrenmelerini , çalışma ortamlarını ve sınava hazırlanmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Ailesinin geliri yüksek olan öğrencilerin ve günlük ders çalışma süreleri diğerlerinden daha fazla olan öğrencilerin içsel motivasyon , aktif öğrenme düzeyleri daha yüksek ve sınavlara hazırlanmaya karşı tutumları daha olumludur. Anaokuluna giden öğrencilerin aktif öğrenme düzeyleri de daha yüksek olarak tespit edilmiştir. İlgili sonuçlar, bulgular ve yorum bölümünde tablolar şeklinde de yer almaktadır. Anahtar kelimeler : Öğrenme stilleri , ders çalışma alışkanlıkları. ABSTRACT THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEARNİNG STYLES AND THE STUDY HABİTS OF THE 4TH AND 5TH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS Research was done with the aim of determining whether the study habits of the primary school fourth grade and fifth grade students differed according to the learning styles they preferred and to analyze certain variables considered to be associated with these. In the research , learning styles they preferred and their study habits were determined by implementing learning styles measures and study habits measures to fourth and fifth grade students in primary school. The effects of the various variables on the learning styles and study habits of the children were analyzed. The sampling of the research in which relational scanning mode is implemented , consists of 450 fourth and fifth grade students receiving education in 9 state schools 2 private schools selected randomly. A ‘Personal Information Form’ was implemented in order to obtain information about the sex of the students, school types, class level, number of students in the class, education status of the parents, number of siblings, income level of families, daily study periods, perception of success and whether they attended kindergarden or not. To determine the styles of the students, ‘Marmara Learning Styles Measure’ developed by Özgür Şimşek and of which validity and reliability is tried, was used. In order to determine the study habits, ‘Study Habits Measure’ which was developed by four researchers and consisting four sub dimensions was implemented. In the research, frequency and percentage analysis were conducted in the research to determine the learning style preferences of the student. In order to research whether there are differentiations in the learning styles of the students according to demographic characteristics, according to chi-square test, according to demographic characteristics independent groups t-test and a single directional variant analysis (ANOVA) was implemented. To analyze whether there is a meaningful relationship between the students’ learning styles and study habits Pearson moments multiplying correlation coefficients were calculated. In all statistical calculations meaningfulness level was accepted to p<. 05. The findings received in the research, sub dimensions of the students’ study habits show a meaningful differentiation according to the study styles they preferred. According to the findings obtained as the result of the statistical analyses , majority of the 4th and 5th grade students have learning style. Visual learning style is followed by tactile and audial learning styles. The conclusion reached was the learning styles of the students changed according to the sex and in male students visual learning style dominated while in female students tactile learning style was dominant. It was determined that the type of school the students received education also caused a meaningful differentiation in the learning styles of the students and in the students attending state schools visual learning was dominant, meanwhile in private school students tactile learning was dominant. In classes where the number of students are considered to be less concentrated, in other words, less than 20 – these are classes in private schools included in the research - the students dominantly had tactile learning style. It was determine that the students receiving middle concentrated classes (21-35 people) and with high concentration (36 people and over) (students receiving education in state schools) has visual learning styles dominantly. Students’ learning styles preferences differed according to their education status of mothers and fathers, number of siblings, and the income level of the families. While students with better conditions generally preferred tactile learning style, the students’ with negative conditions weighed preference was visual. It was concluded that the period of studying at home and attending kindergarten did not cause any differentiation in their learning styles. At the end of the research, it was seen that male students had higher active learning levels and internal motivation levels, and female students placed more importance on preparing for the study environment and examinations. Additionally according to the findings obtained in the research , the internal motivation of the students receiving education in state schools were higher than those attending private schools and they displayed the attitude of avoiding lessons less. It was determined that classes with high number of students caused the decrease in the students’ studying and active learning levels and decreased their internal motivation ad also cause them to display an attitude of avoiding lessons (studying) more. While no meaningful difference was seen in the studying habits of the students according to the education status of parents, high number of siblings affected the learning of the students and their study environments and their preparation for the examination negatively. Internal motivation of the students of family with high level of income, and with daily study periods longer than others, had more positive attitude toward preparation for the exams and with higher level of active learning. It was determined that the students who attended primary school had a higher level of active learning. Related results are included in the tables and findings and comments section. Key words: Learning styles, study habits