Konkordato sürecinin muhasebe uygulamalarına etkisinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Derya Coşkun

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Gelişmekte olan ülkelerde faiz, kur ve enflasyon temelli ekonomik krizler sürekli olarak yaşanmaktadır. Ülkemizde 2018 yılında özellikle faiz ve kurların aşırı artışından kaynaklı ekonomik kriz yaşanmış, finansal krize giren işletmelerin birçoğu konkordato ilan etmiştir. Konkordato iyiniyetli dürüst borçlunun borçlarının ödenmesi amacıyla alacaklıların belli bir çoğunluğu ile yaptığı anlaşma olup bu anlaşmanın asliye ticaret mahkemesince tasdiki ile hüküm ifade eder. 7101 sayılı yasa ve 7155 sayılı yasa ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde İİK 286. Maddesinde sayılan bilgi ve belgelerin dava dilekçesine eklenmesi ve herhangi bir eksiklik olmaması durumunda İİK 287. Maddesi çerçevesinde konkordato talep eden borçlu şirkete Asliye Ticaret Mahkemesince 3 aylık geçici mühlet ile borçlu şirketin icra ve haciz baskısından korunması amacıyla ihtiyati tedbir kararı verilmekte, bu şekilde işletmelere güvenli bir alan oluşturulmaktadır. Bu durumda borçlu şirketler icra ve haciz baskısından kurtulmakta, alacaklı şirketler yönünden ise alacağın tahsili için icra ve haciz yolu engellenmiş olmaktadır. Konkordato ilan eden borçlu işletmeler ile bu işletmelerden alacaklı olanlar yönünden konkordato sürecinde yapılması gereken muhasebe uygulamaları hususunda şüpheli ticari alacaklar, değersiz alacaklar, vazgeçilen alacaklar, vade farkları ve faiz, konkordato kapsamında olan veya olmayan borçlar / alacaklar vb. gibi konularda çeşitli duraksamalar mevcut olup işbu tez çalışması ile uygulamadaki duraksamaların giderilmesi ve bu konudaki eksikliklerin giderilmesi ii gerekmektedir. İlk muhasebesel uygulamalar konkordato müracaatında bulunan işletmelerin 3 aylık geçici mühleti almış olmaları ve konkordato ön projesindeki teklifinin konkordato sürecinde uygulanacağı ve konkordato sürecinin başarıyla uygulanacağı varsayımına dayanılarak oluşturulur. Konkordato sürecinde borçlu tarafından konkordato ön projesinde değişiklik yapıldığında muhasebe uygulamalarında söz konusu değişikliğe göre düzenlemeler yapılacaktır. Konkordato niteliğine göre adi, iflas içi konkordato ve mal varlığının terkini suretiyle konkordato içeriğine göre ise vade konkordatosu, tenzilat konkordatosu ve karma konkordato olarak sınıflandırılmaktadır. -------------------- In developing countries, economic crises based on interest, exchange rate and inflation are experienced frequently. Interest and foreign currency exchange rate shocks observed in Turkish Economy in 2018, marked a financial crisis wherein many affected firms declared concordat. The concordat is an agreement between honest debtor in good-faith and defined majority of creditors to restructure debts pursuant to validation by the Commercial Court of First Instance. In accordance with the 7101 numbered law and 7155 numbered law, upon the annexation of information and documents to the court petition mentioned in Article 287 of Enforcement and Bankruptcy Code (EBC), the debtor company can request concordat in line with Article 287 and if there isn’t any information missing in the petition, the Commercial Court of First Instance can give a 3-month provisional notice in order to protect the debtor company from lien and preclude pressure. In this case, the debtor company eliminates the pressure of levy and lien and in terms of the creditor companies; the method of levy and lien is blocked for the collection of receivables. This thesis aims to address gaps and hesitances regarding accounting applications for doubtful trade receivables, uncollectible accounts, bad-debt, late charges and interest, and scope of debts/receivables that must be considered under the auspices of concordat, et cetera that must be followed during concordat procedure under the perspectives of both the debtor company that announced concordat and creditors of the aforementioned debtor iv company. The first accounting practices are formed based on the assumption that the companies that apply for concordat will have a temporary period of 3 months and that the proposal in the concordat preliminary project will be implemented in the concordat process and the concordat process will be implemented successfully. In the concordat process, if there are any changes in the preliminary project by the debtor, the changes in accounting practices will be made accordingly. Concordat can be classified by its type: ordinary concordat, concordat after bankruptcy and concordat via abandonment of assets. Further concordat may be classified by its contents: term extension concordat, debt reduction (haircut) concordat and mixed concordat