Geri çekme yöntemi ile korunan çiftlerin cinsel fonksiyonlarının değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Safiye Temel

Supervisor: HATİCE YILDIZ

Abstract:

Bu çalışma, ülkemizde en fazla oranda kullanılan geleneksel bir aile planlaması yöntemi olan geri çekme (GÇ) yönteminin eşlerin cinsel fonksiyonlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı olarak planlanan çalışma, Afyonkarahisar il merkezindeki bir sağlık ocağına bağlı bölgede gerçekleştirilmiştir. Örneklemi GÇ yöntemi kullanan, çalışmaya katılmayı kabul eden ve onam alınan 54 çift oluşturmuştur. Veriler anket formu, kadın cinsel fonksiyon indeksi (FSFI), ereksiyon işlevi uluslararası değerlendirme formu (IIEF) ve prematür ejakülasyon profili (PEP) ile toplanmıştır. Çalışmanın uygulanmasında ev ziyaretleri yapılmış ve formlar yüzyüze görüşme tekniği ile doldurulmuştur. Verilerin analizinde; frekans, ortalama, Spearman korelasyon testi, Mann Whitney U, Wilcoxon ve McNemar ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışmamızdaki çiftlerde kadınların yaş ortalamasının 32.67±7.30, erkeklerin 36.54±7.40 olduğu, kadınların %77.8’inin ilkokul, erkeklerin ise %70.3’ünün ortaokul/lise düzeyinde öğrenim gördüğü belirlenmiştir. Çiftlerin GÇ yöntemini ortalama 5.76±5.70/ yıldır kullanmakta oldukları saptanmıştır. Kadınların FSFI total puan ortalamaları 24.52±7.18 olup, %50’sinin cinsel disfonksiyon yaşadıkları belirlenmiştir. Eşlerin ise IIEF total puan ortalamaları 62.65±8.81 olarak bulunmuş, %64.8’inin belirlenenbu puan ortalamasının üzerinde puan aldıkları saptanmıştır. PEP’e göre, kadınların değerlendirmesinde total puan ortalaması 10.74±2.23, eşlerde 10.54±1.48 olarak bulunmuş ve kadınların %57.4, eşlerin %46.3’nün PEP puanları ortalamanın üzerinde bulunmuştur. Çiftlerin GÇ yöntemini kullanım süresi, yöntemi kullanırken gebelik kaygısı yaşama, memnuniyet ve güvenme düzeyleri ile kullanılan ölçekler arasında ve ölçeklerin de kendi aralarında anlamlı ilişkiler gösterdiği saptanmıştır. Sonuç olarak, çalışma verilerimize göre, GÇ yönteminin özellikle kadınların cinsel fonksiyonlarını olumsuz etkilediği, ancak erkeklerin cinsel fonksiyonları ve prematür ejakülasyon durumları üzerinde negatif bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Anahtar kelimeler: Cinsel fonksiyon, geri çekme, FSFI, IIEF, PEP. SUMMARY The Evaluation of Sexual Functions of the Couples using the Withdrawal Contraceptive Method This study has been made in order to determine the effects of the withdrawal method -the most common, traditional method of family planning used in our country- on the sexual functions of the spouses. The study was planned descriptively and carried out in the district of a health care center in the city centrum of Afyonkarahisar. The sample consisted of 54 couples who had been using the withdrawal method (WM). They accepted to participate in the study and their consent was taken. Data were collected by survey form, Female Sexual Function Index (FSFI), International Index of Erectile Function (IIEF), and Premature Ejaculation Profile (PEP). Home visits were made during the application of the study and forms were filled out by the face-to-face interview method. Data were analyzed by frequency, mean, Spearman correlation test, Mann Whitney U, Wilcoxon, and McNemar chi-square test. It was determined that, the mean age of the women participated in the study was 32.67±7.30 and of men was 36.54±7.40; 77.8% of the women had primary school level of education whereas 70.3% of men had secondary school/high school level of education. It was found that the couples had been using the withdrawal method for an average of 5.76±5.70 years. FSFI total mean score of the women was 24.52±7.18, and 50% of women had experienced sexual dysfunction. On the other hand, IIEF total mean score of their spouses was 62.65±8.81 and 64.8% had a score above this mean. According to PEP, total mean score was found 10.74±2.23 in women’s evaluation while it was 10.54±1.48 for their spouses. The PEP scores of 57.4% of the women and 46.3% of their spouses were found to be above the mean. Significant relation was found between the scales and the duration of using the WM, the anxiety of pregnancy while using the method, and satisfaction and thrust levels. In addition, it was determined that the scales show significant correlation between each other. As a result, our study data suggests that WM negatively affects the sexual functions of the women; however, it does not have a negative impact on the sexual functions and premature ejaculation situations of men. Keywords:Sexual function, withdrawal, FSFI, IIEF, PEP.