Yeni teknolojilerin Türk bankacılık sektörünün istihdam ve verimlilik yapısına etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Economics, Turkey

Approval Date: 1999

Thesis Language: Turkish

Student: BETÜL EŞDUR

Supervisor: Nuri Alkan Soyak

Abstract:

1970'li yılların sonunda enflasyon, dış ticaret açığı, giderek ağırlaşan dış borç yükü, artan işsizlik ve gerek üretimdeki ve gerekse tasarruflardaki azalış gibi sorunların yaşandığı Türkiye'de ekonomik bunalımın yoğunlaşması üzerine, 24 Ocak 1980 tarihinde hükümet tarafından yeni bir ekonomi politikası benimsenmiştir. "24 Ocak Kararları" adı ile anılan yeni bir yapısal değişim programı ile ekonomide bozulan makro dengelerin düzeltilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye ekonomisinin dışa açılmasını hedefleyen liberalizasyon süreci başlatılmış, serbest piyasa ekonomisine geçiş ve rekabete açık bir yapı içinde dünya pazarlarıyla bütünleşme yolunda olumlu adımlar atılmıştır. Böylelikle, Türkiye ekonomisinde de yeni ve liberal bir sürecin başlatılmış olduğu ve yeni teknolojilerin sektöre girdiği bir dönem olarak 1980 sonrası dönem, Türk Bankacılık Sektörü açısından incelenmeye değer bir yapı arzetmektedir. Buradan hareketle bankacılık sistemindeki teknolojik gelişmelerin, Türkiye'de bankacılık sektörünün istihdam ve verimlilik yapısına etkisinin; 1980 öncesi ve 1980-1997 dönemi içinde analiz edilmesi, çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde; genel olarak teknoloji ve teknolojik gelişme kavramları ele alınarak yeni teknolojilerin bankacılık sektörüne giriş nedenleri üzerinde durulmuştur. Bankacılık sektörüne giren yeni teknoloji ürünleri ve bunların sektöre olan katkısı incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde; Türkiye'de bankacılık sektörünün gelişimi incelenmiştir. Bu gelişim süreci; Cumhuriyet Öncesi Dönem, Cumhuriyet Dönemi ve 1980 Sonrası Dönem olmak üzere üç ayrı bölümde ele alınmış ve yeni teknolojilerin Türkiye'deki bankacılık sektörüne nasıl girdiği ve Türk Bankacılık Sektörü'nün teknolojik gelişmeleri ne kadar kullanabildiği araştırılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise; Türkiye'de bankacılık sektöründe kullanılan yeni teknolojilerin istihdam ve verimlilik yapısı üzerinde ne tür etkilerinin olduğu, 1980 Öncesi ve 1980 Sonrası dönem açısından karşılaştırmak suretiyle analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. The period beginning after 1980's, in which a liberal development had been started and new technological equipment had been put up in Turkish Banking Sector, shows a noteworthy piece of time for investigation. Keeping this in the mind, what we aimed mainly is to analyse the effects of the new technology and frame of productivity in the period before the year 1980 and the period between 1980 and 1997. This work consists of three main parts: In the firs part, the reason of the entrance of the new technological equipment into banking sector and the meaning of technology and technological development in general had been achieved. In the second part of the work, the development of the Turkish Banking Sector had been investigated. In the third and last part, we examined in what way the new technological equipment used in the Turkish Banking Sector influenced employment and the structure of productivity comparing the term before the year 1980 and afterwards. The natural result of technological development is that the rate of the increase in the employment has been reduced; besides, to increase the quality and productivity of the service and labour. Parallel to the increase in productivity with the result of the automation, employment has increased. But the increase in the productivity is more than that of the employment. Today, technology is an essential that may not be easily given up which seems to last for many years. However, it also carries many problems to the system. For this reason, the government should follow a policy to balance in encouraging the use of the new technology and the problems to come up as a result of this.