Obez çocuklarda bazal metabolik hız ve subklinik hipotiroidinin bazal metabolik hıza etkisi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: NİYAR MUZAFFAROVA

Consultant: Serap Demircioğlu Turan

Abstract:

Subklinik hipotiroidi hastalarının tedavi edilip edilmemesi konusunda tam bir konsensus bulunmamaktadır. Subklinik hipotiroidinin (SH) bariz hipotiroidiye dönüşme ve morbidite geliştirme olasılığı nedeni le klinik pratikte tiroid hormone replasmanı sıklıkla yapılmaktadır. Çalışmanın amacı; SH’si olan obez çocuklarda artmış TSH düzeyinin obezite kliniği ve bazal metabolik hıza (BMH) etkisinin belirlenmesi ve tiroid hormon tedavisinin BMH’a etkisini gösterilmesidir. Metod: Çalışmamız prospektif olarak şubat 2015 ile şubat 2016 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran 31 obez çocukta (16 obez, 15 SH’si olan obez) yapılmıştır. Benzer yaş grubu ve cinsiyet dağılımında 12 kontrol sağlıklı çocuklar ile karşılaştırılmıştır. Hastalarımızın ilk ve son değerlendirmelerinde antropometrik ölçümleri, laboratuar değerlendirmeler ve BMH ölçümleri yapılarak, sadece obezitesi olanlar ve obezite ve SH olan hastalar karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda her 2 obez grup kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Sırası ile obez, obez SH ve kontrol grubunun VKI z-skorları 2.32±0.35; 2.31±0.32; 0.80±0.59 bulunmuştur. VKİ z-skoru açısından obez gruplar arasında fark yok iken; her iki grubun değerleri de kontrol grubundan yüksektir. BMH ve %BMH açısından gruplar arasında fark tespit edilmemiştir. Obez ve obez SH arasında bakılan parametreler arasındaki tek anlamlı fark serum TSH düzeyleridir (2. 8 ±1.13 ve 6. 60±1.44; p<0.001). Ayrıca L-tiroksin tedavisi sonrası SH obez grubun TSH’ları düşmesine rağmen (Tedavi öncesi ve sonrası TSH: 6.60±1.44 ve 4.5±0.9; p<0.0001) , s-T4 düzeylerinde anlamlı fark tespit edilmemiştir (Tedavi öncesi ve sonrası; 0.83±0,1 ve 0.83±0.14; p>0.05). Ayrıca, tedavi sonrası, BMH, %BMI, VKİ z-skor ve persentillerinde anlamlı değişiklik tespit edilmedi (p>0.05). Sonuç olarak, obez çocukların BMH’larının kontrolden farklı olmadığı ve obezlerde SH’nin obezite derecesini ve BMH etkilemediği ve de SH tedavisi edilmesi ile BMH ve vücut ağırlığında bir değişim olmadığını görülmüştür. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Subklinik hipotiroidi, obezite, bazal metabolizma hızı ii ABSRACT The treatment of subclinical hypothyroidism (SH) is contradictory issue, and no consensus about it, up to now. The thyroid hormone replacement often prescribed in clinical practice because of the possibility of the development of overt hypothyroidism and morbidity in SH. In this study, we aimed to determine the effect of thyroid hormone on basal metabolic rate (BMR) in obesity and on severity of obesity and, thyroid hormone replacement on BMH and weight in obese patients with SH. Method: Our study was conducted in 31 obese children admitted to our clinic between the February 2015 and February 2016 dates in a prospective manner. As a control group, 12 healthy children with similar age and sex distribution were included in the study. In the first and final evaluation of patient groups, anthropometric measurements, serum TSH and f-T4 and BMR measurements are performed in obese group but also body composition and BMH were also compared with control group. Results: BMI z-scores of children with obesity (n: 16), SH obesity (n:15) and control (n:12) groups were 2.32±0.35; 2.31±0.32; 0.80±0.59, respectively. BMI z-scores were similar in two obese groups and which were higher than the control group. BMR and %BMR were similar in all 3 groups. Only statistically significant difference has been detected in TSH levels between obese and obese SH groups (2.8±1.13 vs. 6.60±1.44; p<0.001). Furthermore, after 6 weeks of L-thyroxin treatment , TSH levels were significantly decreased (6.60±1.44 ve 4.5±0.9; p<0.0001), but, f-T4 levels remained unchanged (0,83±0.1 vs. 0.83±0.14; p>0.05) in obese SH group. Additionally, no significant change has been detected in BMR, %BMR, BMI z-score and percentiles after treatment (p>0.05). As a result; BMR were similar in obese children to healthy non-obese children. We found no effect of SH on BMR and degree of obesity and, normalization of TSH after L-T4 replacement also has no effect on BMR and weight. KEY WORDS: Subclinical hypothyroidism, obesity, bazal metabolic rate