Marka kişiliği unsurları ile tüketici satın alma tutumlarını etkileyen faktörlerden sosyal faktörler ile arasındaki ilişki ve bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Nurten Yayla

Consultant: ÖZLEN ONURLU

Abstract:

MARKA KİŞİLİĞİ UNSURLARI İLE TÜKETİCİ SATIN ALMA TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERDEN SOSYAL FAKTÖRLER İLE ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BİR ARAŞTIRMA Bu çalışmada, marka kişiliği unsurları ile tüketici satın alma tutumlarını etkileyen faktörlerden sosyal faktörler ile arasındaki ilişkisini araştırmak için oluşturulmuştur. Bu amaçla marka kişiliği ölçeği ve sosyal faktörler ölçeği olmak üzere iki farklı ölçek kullanılmıştır. Anketler online ortamda İstanbul ilinde lisans öğrenimini gerçekleştiren öğrencilere uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen bulgular IBM SPSS 24 programında analiz edilerek yorumlanmıştır. Sonuç olarak marka kişiliği unsurları ile tüketici satın alma tutumlarını etkileyen faktörlerden sosyal faktörler ile arasındaki ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Marka kişiliği ile tüketici satın alma tutumlarını etkileyen faktörlerden sosyal faktörler ile arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu da bulunan bulgular arasındadır. Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde marka kavramı ve marka kişiliği kavramının temel unsurları başlığı altında, marka kavramı ve marka kişiliği hakkında teorik bilgilere yer verilmiştir. Bu çalışmanın amacı marka kişiliği unsurları ile tüketici satın alma tutumlarını etkileyen faktörlerden sosyal faktörler ile arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu sebeple ikinci bölümde, tüketici satın alma tutumları ve satın alma karar süreci başlığı altında tüketici kavramı, tüketici davranışı, tüketici davranışını etkileyen faktörlerin teorik bilgilere yer verilmiştir. Daha sonra marka kişiliği ve sosyal faktörler arasındaki ilişki detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, hazır giyim sektörünün öncülerinden biri olan Zara markası hakkında, İstanbul’da lisans eğitimi alan öğrencileri kapsayan bir araştırma yapılmış. Araştırma sonuçları yorumlanmıştır. -------------------- THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAND PERSONALITY ELEMENTS AND SOCIAL FACTORS WHICH IN FACTORS THAT AFFECT CONSUMER PURCHASING BEHAVIOURS AND A RESEARCH STUDY In this study, the relationship between brand personality elements and social factors, which affect consumer buying attitudes, are examined. For this purpose, two different scales, brand personality scale and social factors scale were used. The questionnaires were applied to the students who completed their undergraduate education in Istanbul. The findings of the survey were analyzed and interpreted in IBM SPSS 24 program. As a result, it was found that there is a relationship between brand personality elements and social factors, which affect consumer buying attitudes. The relationship between brand personality and social factors, which affect consumer buying attitudes, is also found to be statistically significant. The study consists of 3 parts. In the first chapter, theoretical information about brand concept and brand personality is given under the title of brand concept and basic elements of brand personality concept. The aim of this study is to investigate the relationship between brand personality factors and social factors, which affect consumer buying attitudes. For this reason, in the second part, the concept of consumer, consumer behavior, the factors affecting consumer behavior are given under the title of consumer buying attitudes and purchasing decision process. Then, the relationship between brand personality and social factors was discussed in detail. In the third part, a research has been conducted about the Zara brand, one of the pioneers of the ready-made clothing sector, covering the undergraduate students in Istanbul. The results of the research were interpreted.