Kurumsal iletişimde sosyal medya kullanımı: Marmara Üniversitesi örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Merve Sağlam

Consultant: LEVENT ELDENİZ

Abstract:

Kurumlar, örgütsel faaliyetlerini çeşitli yöntemler kullanarak sürdürürler. Sahip olunan tüm paydaşlarla iletişim kurulması, bu faaliyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Kurumsal iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için iletişimin iki yönlü olması gerekir. Sosyal medya, interaktif olması ve zamandan bağımsız yapısı nedeniyle, iletişim açısından potansiyeli olan bir mecradır. Bu potansiyelin fark edilmesi, kurum ve kuruluşlar açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma ile sosyal medyanın kurumsal iletişim faaliyetlerindeki önemi ve yeri anlatılmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmada, Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi’nin, kurumsal iletişim faaliyetlerinde sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullandığı görülmüştür. Sosyal medyaya gereken önemin verilmesi ve maksimum faydanın sağlanması için, bu alanda doğru stratejiler geliştirilerek, kurumsal iletişim faaliyetlerine doğru şekilde adaptasyon sağlanmalıdır. -------------------- Institutions maintain their organizational activities by using various methods. Communicating with all stakeholders is an integral part of these activities. Communication needs to be two-pronged so that corporate communication can be achieved wholesomely . Social media is a channel that has potential in terms of communication due to its interactivity and time independent structure. The recognition of this potential has a great importance in terms of institutions and organizations. It has been observed that one of Turkey's leading higher education institutions, Marmara University uses social media accounts avtively within the corporate communications activities. In order to give the social media the necessary foundation and to maximize the benefits, it is necessary to develop the right strategies and adapt to the corporate communication activities in this area.