Kişilerarası iletişimde sosyal etki ve uyma bağlamında okyanus aşırı çalışan gemi adamları üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Sedat Dumlu

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

Bu araştırmanın amacı, okyanus aşırı çalışan gemi adamlarının aile bireylerinin sorunlarının incelenerek kişilerarası iletişimde sosyal etki ve uyma çerçevesinde değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu; okyanus aşırı çalışan gemi adamlarının eşleri ve çocukları oluşturmaktadır. Bu bağlamda, araştırmanın çalışma grubu; 16 eş ve 14 çocuk olmak üzere 30 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırma, ölçüt örneklem metodu kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla, eşler ve çocuklarda ayrı olarak, açık uçlu sorular içeren görüşme formu kullanılmıştır. Bu araştırmada, okyanus aşırı çalışan gemi adamlarının aile bireylerinin sorunları incelenerek ve bu sorunları kişilerarası iletişimde sosyal etki ve uyma niteliklerine göre algılarının ortaya çıkarılması amacıyla olgu bilim nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde, içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilmiş olan bulgular, farklı kategorilerde değerlendirilmiş ve bu değerlendirmelere göre sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilmiş olan bulguların sonucuna göre; gemi adamlarının mesleğinin hem aileleri hem de kendileri için kişilerarası iletişimde sosyal etki ve uyma bağlamında babanın eksikliği ve iletişimde yaşanan engeller gibi olumsuz durumların ortaya çıkmasına neden olduğu saptanmıştır. -------------------- The aim of this study is to examine the problems of family members of seafarers working over the ocean and to evaluate them within the framework of social impact and compliance in interpersonal communication. The study group of the research; The wives and children of seafarers working across the ocean. In this context, the study group; It consists of 30 participants, 16 spouses and 14 children. The research, criterion sampling method was used. In order to collect data, an interview form including open-ended questions was used separately for spouses and children. In this study, phenomenological qualitative research method was used to investigate the problems of family members of seafarers working over the ocean and to reveal their perceptions of these problems according to their social impact and compliance in interpersonal communication. In the analysis of the data, content analysis was used. The findings obtained from the research were evaluated in different categories and the results were interpreted according to these evaluations. According to the results of the research; It was found that the profession of seafarers caused negative situations such as lack of father and obstacles in communication in terms of social impact and compliance in interpersonal communication both for their families and for themselves.