Kazein fosfopeptid amorf kalsiyum fosfat içeren remineralizasyon ajanlarının etkilerinin nanoteknolojik teknikler ile analizi ve karşılaştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Dentistry, Clinical Sciences (Faculty of Dentistry), Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: BURAK KITIKİ

Consultant: BETÜL KARGÜL

Abstract:

Kazein Fosfopeptid Amorf Kalsiyum Fosfat İçeren Remineralizasyon Ajanlarının Etkilerinin Nanoteknolojik Teknikler ile Analizi ve Karşılaştırılması Amaç: Bu araştırmanın amacı, başlangıç yapay ​​çürük lezyonlarında, CPP - ACP içeren çeşitli remineralizasyon ajanların etkinliğinin çeşitli nanoteknolojik sistemler ile araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Araştırmamız için 40 mine örneği üzerinde yapay çürük lezyonları oluşturuldu. Kullanılan remineralizasyon ajanlarına göre mine örnekleri dört gruba ayrıldı: Grup 1: MI Paste Plus, Grup 2: Tooth Mousse, Grup 3: Clinpro Tooth Creme, Grup 4: Kontrol. Başlangıçta, grupların demineralizasyon ve remineralizasyon sonrasında Raman, EDS and FIB/SEM ölçümleri değerlendirildi. Elde edilen veriler tek yönlü ANOVA, Student t - testi ve Tukey çoklu karşılaştırma testleri kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi. 0.05 ≤ P anlamlı kabul edildi. Bulgular: Raman spektroskopi ölçümleri ve EDS analizleri ile Clinpro Tooth Creme dışındaki tüm remineralizasyon ajanlarının remineralizasyonu arttırdığı belirlendi (p<0,001).FIB/SEM incelemelerinde demineralize mine yüzeyi ve mine alt yüzeyinde yoğun poröz bir tabaka oluştuğu MI Paste Plus ve Tooth Mousse kullanımı ile bu poröz tabakanın kaybolduğu ve düzenli remineralizasyon tabakasının oluştuğu gözlenmiştir. Sonuçlar: MI Paste Plus diğer CPP-ACP içerikli ürünlere göre daha iyi remineralizasyon etkisi göstermiştir. CPP-ACP ile florun kombinasyonu kalsiyum, fosfat ve florun mine yüzeyindeki birikimini değiştirerek materyalin etkinliğinin artmasına neden olmuştur. Anahtar Sözcükler: FIB/SEM, Raman spektroskopisi, EDS, Remineralizasyon, CPP-ACP SUMMARY KITIKİ B. Analysis and Comparison of the Effects of Remineralization Agents Containing Casein Phosphopeptide Amorphous Calcium Phosphate Using Nanotechnology Techniques Aim: The aim of this study is to investigate the remineralization efficacy of various CPP-ACP agents on artificial initial caries lesions with various nanotechnological systems. Materials and Methods: Artificial caries lesions were created on 40 enamel specimens. Specimens were divided into 4 groups according to the remineralizing agent that was used. Group 1: MI Paste Plus, Group 2: Tooth Mousse, Group 3: Clinpro Tooth Crème, Group 4: Control. First of all, the groups were evaluated after demineralization and remineralization using Raman, EDS and FIB/SEM techniques. The obtained data was analyzed statistically using one-way ANOVA, Student’s t-test and Tukey’s multiple comparison tests. P ≤ 0.05 was considered to be significant Results: Raman spectroscopic results and EDS analysis show that all pastes-except Clinpro Tooth Crème reduce remineralization (p<0,001). The FIB/SEM observation showed that a porous layer is occured at demineralized enamel surface and subsurface, and it had been showed that organised remineralisation layer is occured after this porous layer is disappeared by using MI paste and Tooth Mousse . Conclusions:. MI Paste Plus presented better remineralization affect according to the other products include CPP-ACP.. The combination of CPP-ACP and fluoride increased the efficiency of the material by changing the accumulation of calcium, phosphate and fluoride on the enamel surface. Key Words: FIB/SEM, Raman spectroscopy, EDS, Remineralization, CPP-ACP.