İran sosyal bilgiler ders kitaplarının incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Gazi Cömert

Co-Supervisor: CEMİL ÖZTÜRK, ALİ YILMAZ

Abstract:

Günümüz dünyasında her ne kadar bilgisayarlar kitapların yerini almaya başlasa da ders kitaplarının lüzumu ve eğitime olan katkısı inkar edilemez. Dünya üzerinde her ülke, aşağı yukarı aynı başlıklar altında ders kitabı hazırlasa da hazırlanan ders kitablarına kendi dünya görüşünü yansıtmadan geri durmamaktadırlar. Kitaplara yansıyan bu farklılıklar kimi zaman din, kimi zaman ülke resmi ideolojisi, kimi zaman devletin devamlılığı için gerekli görülen içeriklerdir. Bu bağlamda ders kitapları çocuklara doğrudan ulaşan önemli bir eğitim aracıdır. Son yıllarda eğitim alanında kendini gösteren ve ülkeden ülkeye değişiklik gösteren yeni eğitim anlayışı da ders kitapları üzerinde uygulama alanı bulmaktadır. Her ülkenin kendi yorumuyla birlikte sunduğu bu yeni anlayışa göre hazırlanmış ders kitaplarının nasıl olduğu, kitaplar incelenerek daha net anlaşılacaktır. Dolayısıyla farklılıkları görmek ve bilmek her halükarda insanın kendi içinde bulunduğu dünyasını daha iyi anlamasına sebep olduğu hakikatinden hareketle İran okullarında okutulan sosyal bilgiler ders kitapları incelenmiştir. Nitel bir yaklaşımla ele alınan araştırmada nitel araştırma modeline dayalı doküman analizi tekniği uygulanmıştır. Veriler bu tekniğe uygun olarak toplanmıştır. Araştırmada sosyal bilgiler öğretim programları ve ders kitapları önce betimsel analize, sonra araştırmanın amaçları bölümünde belirtilen sorulara cevap bulmak amacıyla içerik analizine tâbi tutulmuştur. -------------------- Today, computers are important and used like books in schools but textbooks are very important and very useful for education. All countries write similar textbooks however their content is different, there are world views of the country in the textbook. The world view of each country is different. Religion, official ideology, politics, culture, economi are different in every country and this difference is also found in textbooks. In this context, textbooks are an important educational tool that reaches children directly. the new understanding of education varies from country to country, and this change is found in the application area of textbooks. The textbooks prepared by each country according to their own understanding of education will be understood more clearly by examining the books. To see different something causes people to better understand their country. Because of this reason social textbooks used in Iran are examined. In the data a qualitative approach has been used. Purpose of this study, Iran social studies textbook is has investigation in term of visual design, physical design, content. This study was examined by document analysis technique.