Yaşlılarda konuşmayı anlama skorları ile işitme engeli ölçeği ve yaşam kalitesi ölçeği skorları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ebru Sönmez Topçu

Supervisor: ABDULLAH ÇAĞLAR BATMAN

Abstract:

Amaç: Bu çalışmanın amacı sessizlikte ve gürültülü ortamda yapılan konuşmayı anlama testleri ile işitme engeli ve yaşam kalitesi ölçekleri arasındaki ilişkileri değerlendirmektir. Materyal ve Metod: Çalışmaya 60-78 yaş aralığında sensörinöral işitme kaybı tanısı alan 47 erkek, 32 kadın olmak üzere toplam 79 katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcılardan Türkçe İşitme Engeli Ölçeği-Yaşlı ve Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’ni doldurması istenilmiştir. Konuşmayı anlama testi üç koşulda: sessizlikte, devam eden “speech noise” gürültü varlığında +10 dB ve 0 dB sinyal/gürültü oranında yapılmıştır. Bulgular: Konuşmayı anlama testleri, yaşam kalitesi ölçeğine nazaran işitme engeli ölçeği ile daha ilişkilidir. İşitme engeli ölçeği ile 0 dB sinyal/gürültü oranında yapılan konuşmayı anlama testi arasındaki ilişki, sessizlikte ve +10 dB sinyal/gürültü oranında yapılan konuşmayı anlama testleri ile ilişkisinden daha güçlüdür (r = -0,476, p<0,01). İşitme engeli ile yaşam kalitesi ölçekleri arasında çok zayıf düzeyde negatif ilişki elde edilmiştir (r= -0,246, p<0,05). Sonuç: Günlük hayattaki işitmeden kaynaklı problemleri açıklamaya yardımcı olması, işitme engelindeki bireyler arasındaki değişkenliği daha iyi açıklaması bakımından, odyoloji kiniklerinde gürültüde konuşmayı anlama testlerinin kullanılması önerilmektedir. -------------------- Aims: The aim of this study was to evaluate the relationship between speech recognition tests in the quiet and background noise with hearing handicap and quality of life scales. Materials and Methods: 79 participants (47 male, 32 female) diagnosed with sensorineural hearing loss were included in this study. Age of participants ranged between 60 to 78 years and all participants evaluated with the Turkish Hearing Handicap Inventory for the Elderly, Turkish World Health Organization Quality of Life-Older scales and speech recognition test in quiet and in the presence of a background noise. Speech recognition tests in the presence of background noise was conducted using +10 and 0 dB signal to noise ratios. Results: Speech recognition tests are more related to hearing handicap scale rather than quality of life scale. Correlation between the hearing handicap scale and speech recognition test at 0 dB signal / noise ratio was stronger correlation than with speech recognition tests at quite and +10 dB signal / noise ratios (r = -0.476, p <0.01). There was a very weak negative correlation between hearing handicap and quality of life scales (r = -0,246, p <0,05). Conclusion: In order to help explain the problems caused by hearing in daily life and to better explain the variability among individuals with hearing impairment, it is recommended to use speech recognition tests in background noise in audiology clinics.