Farklı tutumlara sahip öğretmenlerin sınıflarında öğrenim gören 4-5. sınıf öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: HANİFE YILMAZ

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Bu araştırmada, farklı tutumlara sahip öğretmenlerin sınıflarında öğrenim gören 4-5.sınıf öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejilerini karşılaştırmak amaçlanmıştır. Tarama modeline uygun olarak düzenlenen araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1. İlköğretim 4-5. sınıf öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri nasıldır? 2. Farklı tutumlara sahip sınıf öğretmenlerinin öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri arasında fark var mıdır? Araştırmanın örneklemi, evrenden tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 30 öğretmen ve en düşük ve en yüksek tutum puanlarına sahip olan 10 sınıf öğretmeni ve sınıflarında öğrenim gören 166’sı dördüncü ve 105’i beşinci sınıf olmak üzere toplam 271 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçekler, öğretmenlere 68 maddeden oluşan Minnesota öğretmenlik tutum ölçeği ve öğrencilerine 54 maddeden oluşan öğrenme ve ders çalışma stratejileri belirleme envanteridir. Araştırmadan elde edilen verilerle ilgili yapılan analizler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz için t-testi, tek yönlü varyans analizi, iki yönlü varyans analizi, ANOVA, frekans ve yüzdelik değerler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır, 4.-5.sınıf öğrencileri öğrenme ve ders çalışma stratejilerinden en çok duyuşsal stratejileri, en az örgütleme stratejilerini kullanmaktadır. Öğrenme ve ders çalışma stratejileri cinsiyete, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumuna göre farklılaşma göstermez iken; sınıf düzeyine göre farklılaşma göstermektedir. 4.sınıf öğrencileri 5.sınıf öğrencilerine göre duyuşsal stratejiyi daha fazla kullanmaktadır. ABSTRACT In this study, it is aimed to compare learning and studying strategies of 4th and 5th grade students of the teachers who have different attitudes. In accordance with the scanning model, following questions were searched for answer : 1. How is the learning and studying strategies of 4th and 5th grade students? 2. Is there any difference between learning and studying strategies of students who attend in teachers’ classes in which the teachers have different attitudes to the students? The sample of this study, 30 teachers who were selected randomly from the universe and 10 classroom teachers who have the lowest and the highest attitude. In addition to these, 166 of 4th grade students and 105 of 5th grade students were selected. It is totally 271 students. The scales used in this study are Minnesota teaching attitude scale, which has 68 items, and learning and studying strategies formulation inventory which includes 54 items for the students. Analyzes conducted from data obtained from this study, were analyzed with SPSS program. T-test was used for analysis, one-way analysis of variance, two way analysis of variance, ANOVA, arithmetic means and standard deviations values were used. The findings of this research are as follows, 4th-5th grade students use affective strategy most and organizational strategies least from learning and studying strategies. Learning and studying strategies don’t differ from gender, education level of mother and father while it differs from the level of class. 4th grade students use affective strategies more than 5th grade students. When we compare the learning and studying strategies of students who are exposed to different teacher attitudes, it is seen that there are differences in interpretation, organization, and the strategies of monitoring the understanding. In the sub-groups of gender and father’s education, learning and studying strategies of students don’t differ, whereas in the sub-groups of classroom and mother’s education, we come across with the significant differentiation.