Silahlı çatışmaların uluslararası andlaşmalar üzerindeki etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Siraç Sezer

Consultant: SELAMİ KURAN

Abstract:

SİLAHLI ÇATIŞMALARIN ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Silahlı çatışmaların uluslararası andlaşmalar üzerindeki etkileri sorunu, geçmişte olduğu gibi günümüzde de belirsizlikler gösteren, oldukça tartışmalı bir konu olmayı sürdürmektedir. 20. yüzyıl öncesinde, devletler arasında meydana gelen bir savaş veya silahlı çatışma, muharip devletler arasındaki tüm andlaşmaları, istisnasız sona erdirmekteydi. Devletler arasında andlaşmalar ile düzenlenen ilişkilerinin olağanüstü bir hızla gelişmesi ve çeşitlenmesinin etkisiyle, silahlı çatışmaların muharip devletler arasında yürürlükte bulunan andlaşma ilişkilerini etkilememesi ve silahlı çatışmaların muharip devletler arasındaki andlaşma ilişkileri üzerinde etkilerinin daha az olması gerektiği biçiminde iki farklı görüş ileri sürüldü. Ancak bu görüşleri savunan yazarlar arasında büyük düşünce farklılıkları bulunmaktaydı. Devlet uygulamalarında da, hangi andlaşmaların sona ereceği, hangilerinin askıya alınacağı veya hangilerinin yürürlüklerini devam ettireceği konusunda tutarlı bir uygulama gelişmemişti. 2. Dünya Savaşı sonrasında bu konu, 1985 yılında, Uluslararası Hukuk Enstitüsü ve daha yakın bir tarihte ise Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından, ayrıntılı bir biçimde çalışıldı. Uluslararası Hukuk Komisyonunun Taslak Maddeler çalışması, uluslararası bir andlaşma olarak kabul edilmemiş olsa da, Komisyonun çalışmasının bu konu hakkında hazırlanmış en kapsamlı ve en önemli çalışma olduğu tartışmasız bir biçimde ifade edilebilir. Komisyon tarafından, silahlı çatışmaların değişen niteliği göz önüne alınarak, uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda, hazırlanan Taslak Maddeler’in kapsamına dâhil edilmiştir. Tezin son bölümünde ise, Türk literatüründe oldukça uzun bir dönemden bu yana herhangi bir çalışmaya konu olmamış olan, silahlı çatışmaların uluslararası andlaşmalara etkileri konusunda Türk uygulaması incelenmiştir ABSTRACT EFFECT OF ARMED CONFLİCT ON INTERNATİONAL TREATİES The issue of the effects of armed conflicts on international treaties still indicates uncertainties and continues to be a highly controversial subject matter today as it was in the past. Before the 20th century, a war or an armed conflict which occurred between states terminates all treaties between the belligerent states without exception. Due to the extraordinary rapid development and diversification of relations among the states that governed by treaties two kinds of opinion have come forward; the armed conflicts should not affect treaties in force between belligerent states and the effects of armed conflicts on the treaty relations of belligerent states should be less. However, there were great differences among the writers who advocate these views. State practices also has not developed consistent implementation about which treaties will end, which will be suspended or which are going to be in force. This issue, after Second World War, in 1985, was studied in detail by the International Law Institute and more recently by the International Law Commission. Although the International Law Commission’s study on Draft Articles has not been accepted as an international agreement, Commission's study can be expressed unequivocally as the most comprehensive and most important work on that issue. The Commission by taking the consideration of changing nature of armed conflicts, included non-international armed conflicts in Draft Articles scope. In the last part of the thesis, it has been examined the Turkish practice about effects of armed conflicts on treaties which quite a long time has not been the subject of any studies in the Turkish literature.