Türk hukukunda evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma (TMK.md.166 f.I-II)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: GONCAGÜL AVCI

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı : Goncagül Keser Avcı Anabilm Dalı : Hukuk Tez Danışmanı : Doç. Dr. Serap Helvacı Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Temmuz 2004 Anahtar Kelimeler : Boşanma, Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması TÜRK HUKUKUNDA EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA (TMK. md. 166, f. I-II) Türk hukukunda boşanma kanunda sayılan belli nedenlerin varlığı halinde ve hakim kararı ile mümkündür. Türk Medeni Kanunu'nun 162-165. maddeleri arasında özel boşanma nedenleri düzenlenmektedir. Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde ise genel boşanma nedeni olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma düzenlenmektedir. Ülkemizde son dönemlerde açılan boşanma davaları istatistiksel olarak incelendiğinde genel boşanma nedenine dayanılarak açılan davaların toplam boşanma davalarının %90'ından fazlasını teşkil ettiği görülmektedir. Genel boşanma nedeninin bu derece yoğun kullanılması karşısında özel boşanma nedenlerinin gerekliliği üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu çalışma ile boşanma nedenleri arasında önemli bir yeri olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması boşanma nedeni, unsurları ve bu boşanma nedenin de kusurun davaya etkisi anlatılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda Türk Boşanma Hukukunda yargılama usulüne de değinilerek, yeni bir gelişme olan aile mahkemeleri ile ilgili genel bir bilgi aktarılmaya çalışılmıştır. Ülkemiz açısından çok yeni olan bu özel mahkemelerin boşanma davaları üzerinde olumlu etkileri olacağına inanılmaktadır. GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname :Goncagül Keser Avcı Field : Law Supervisor : Ass. Prof. Dr. Serap Helvacı Degree Awarded and Date : Master - July 2004 Keywords : Divorce, incompatibility ABSTRACT DIVORCE ON THE GROUND OF INCOMPATIBILTY UNDER TURKISH LAW (Turkish Civil Code Article 166/I-II) Under Turkish law, divorce is possible by a court judgment based on one of the divorce grounds laid down by law. Turkish Civil Code has laid down, on the one hand, several specific grounds for divorce (Articles 162-165), and on the other hand, incompatibility as the general ground of divorce has been prescribed by Article 166 of Turkish Civil Code. When the divorce suits initiated in the last decade in our country are reviewed statistically, it would be observed that 90 % of total suits for divorce had been based on the general ground of divorce. Thus, the fact of benefiting frequently from the general ground of divorce necessitates a through examination of the specific grounds if they are necessary for divorce. In this research the concept of incompatibility as the general ground of divorce and the effect of fault playing an important role regarding the grounds for divorce have been examined. Further, information has been given on the recently established family courts taking into account the trial procedure relating to Turkish divorce law. It is generally believed that the specific family courts as a new development in Turkey would result positive effects on divorce suits.