Hazır giyim işetmelerinde kesim verimliliğini etkileyen faktörlerin simülasyon yöntemiyle incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Nihan Kırar

Consultant: MAHMUT KAYAR

Abstract:

HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNDE KESİM VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Kesim, serili tekstil yüzeylerinin kesim kalıpları kullanılarak belirli giysi parçalarını ortaya çıkaracak şekilde kesici alet veya makineler yardımıyla parçalara ayrılması işlemidir. Kesim işleminin verimliliği üretim maliyetleri üzerinde direkt etkili olmaktadır. Zira hazır giyimde üretim art arda gelen süreçlerden oluşmakta ve proseslerin başarısı kullanılan malzeme, makine, insan ve yönetim taktiklerinden bile etkilenmektedir. Verimliliğin bu denli öneme sahip oluşu hazır giyim işletmelerinde verimsizliği ortaya çıkaran nedenlerin araştırılması ve devamında bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bununla birlikte özellikle üretim hatlarında verimliliği arttırma çalışmalarında yaygın bir kullanım alanına sahip simülasyon uygulamaları, verimliliği arttıracak önerilerin fiilen uygulanmasından önce, uygulama sonrasında ortaya çıkacak sonuçlar hakkında çok önemli veriler ortaya koymaktadır. Bu tez çalışmasının birinci bölümünde hazır giyimle ilgili temel kavramlar ve hazır giyimde iş akışı, kesim ile ilgili bilgiler, kesim verimliliğini etkileyen faktörler, üretim ve simülasyon kavramları hakkında bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise kullanılan materyal ve yöntem açıklanmış, gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmadan elde edilen bulgular ve sonuçlar incelenmiş ve sonuçlar kısmında elde edilen verilerden hareketle ortaya çıkan bilgiler ve bulguların sonuçlarına ulaşılmıştır. ABSTRACT INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF CUTTING PROCESS IN APPAREL INDUSTRY WITH SIMULATION METHOD Cutting is a segmentation process of cutting of laid textile surfaces by using cutting moulds to reveal specific clothing items with the aid of cutting tools or machinery. The efficiency of the cutting process has a direct effect on production cost. Likewise, readymade clothing consists of consecutive processes and the success of such processes is affected by not only the materials and machinery used but also by the human and management tactics used. Since the productivity has such an importance it is necessary to research the causes of inefficiency and conducting studies to solve such issues in the readymade clothing businesses. In addition, particularly simulation applications that are used widely to increase the efficiency of the production lines reveals important data both before the actual implementation of proposals to increase efficiency and the consequences of the implementation process. In the first section of thesis basic concepts related to readymade clothing is explained. Also, workflow, information regarding cutting process, factors that affect the efficiency of cutting process and production and simulation concepts related readymade clothing is described. In the second section information regarding materials and methods used are described; and performed ongoing applications are explained. In the third section the findings and results obtained from research is examined and the results have been achieved with the data gathered from the conclusion section.