Kurumsal itibar ile çalışanların örgüte bağlılıkları arasındaki ilişki ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Hilal Karali

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

Kurumsal itibar ve örgütsel bağlılık günümüzün küresel rekabet ortamında kurumlar açısından önemi giderek artan kavramlardan ikisidir. Gerek üretim gerekse hizmet işletmelerinde kurum itibarı önemli bir rekabet aracı olmaktadır. Paydaşlar nezdinde ise özel bir konuma ulaşılması için bu rekabet aracının profesyonelce yönetilmesi, özellikle çalışanların örgütsel bağlılığını yaratma, sadakatini ve verimliliğini arttırma noktasında etkili olduğu bilinmektedir. Çalışma genel olarak çalışanların kurumsal itibar algılamaları ile örgütsel bağlılık arasındaki olumlu ilişki önermesi çerçevesinde incelenmektedir. Amaç bireylerin çalıştıkları kuruma ait itibar algılarının örgütsel bağlılıklarını ne yönde etkilediğini ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın ilk ve ikinci bölümünde araştırmaya kaynak oluşturacak ve kavramlar arasında ilişki kurmayı sağlayacak akademik çalışmalar incelenmiştir. Üçüncü bölümde kavramların birbirleriyle olan ilişkisine değinilmiş, dördüncü bölümde ise ölçek çalışmasından elde edilen bulgulara dayanan sonuçlara yer verilmiştir. Ölçekler Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 38 yabancı sermayeli firmalar arasından, en yüksek ciroya sahip 3 firmanın beyaz yakalı çalışanlarına uygulanmıştır. Bu firmalar aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun belirlendiği, İSO500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan firmalardır. Bu çalışmada, kuramsal yaklaşımlardan hareket ile bireylerin çalıştıkları kuruma ilişkin itibar algılamalarının, çalışanların örgütlerine yönelik geliştirdikleri tutumlar arasında istatistikî olarak anlamlı bir ilişkinin var olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Anahtar Kelimeler: Kurumsal İtibar, İtibar, Örgütsel Bağlılık, Duygusal Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme. ABSTRACT Corporate reputation and organizational commitment gradually increase in importance in terms of institutions within global competition environment. Corporate reputation assumes a role as a competition tool for either production or service managements. In the eye of stakeholders, that competition tool is known as very effective especially in the sense of creating organizational commitment, increasing prolificacy and fidelity if it is able to be managed professionally. This study broadly is being analyzed within the scope of positive relation proposal between individual perception of the corporate reputation and organizational commitment. The aim is to reveal how individual perception of corporate reputation affects employees’ organizational commitment. In the first and second phase of the thesis, the academic studies which will constitute as a source and will help to correlate between concepts have been researched. In the third and fourth sections, the study will present the results of findings of the scale study. Scales have been implemented on white collar employees of three companies with the best endorsement among 38 foreign-capitalized companies in Gebze Organizational Industrial Site. These companies which are chosen for this study are also listed in ISO500 big industrial enterprise list which includes the biggest industrial enterprises of Turkey. In this thesis, on the grounds of theoretical approach, it is possible to refer a meaningful relation between individual perceptions of corporate reputation with regard to institution and employees’ organizational commitment. Key words: Corporate Reputation, Reputation, Organizational Commitment, Affective Organizational Commitment, Organizational Identification.