Şeyhzâde - Kırk Vezir Hikâyeleri, Topkapı, Revan 1081 (vr. 1b-35a): (inceleme – metin – dizin – tıpkıbasım)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşe Şeker

Supervisor: GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA

Abstract:

Bu çalışma, Eski Anadolu Türkçesi devresine ait “Ḫikāyāt-ı Vüzerāt-ı Erbaʻn” isimli yüz doksan iki varaklık mensur bir hikâyenin ilk otuz beş varağı üzerine kurulmuştur. Kırk Vezir hikâyeleri, çerçeve hikâyeye bağlı olarak anlatılan vezir ve hatun hikâyelerinden oluşur. Çerçeve hikâyede ana olaya yer verilir. Bu çalışma, dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölüm, metnin yazım, ses ve biçim özelliklerinin verildiği inceleme kısmını içermektedir. İkinci bölümde metnin transkripsiyonu yer almaktadır. Burada metnin anlaşılmasını kolaylaştırmak için noktalama işaretleri kullanıldı. Arapça ibareler Arap harfli olarak gösterildi ve dipnotta çevirileri verildi. Üçüncü bölümde, metindeki bütün kelimelerin yer aldığı dizin bulunmaktadır. Burada sözcüklerin metin içindeki anlamları verilmeye çalışıldı. Arapça ibareler dizine alınmadı. Dördüncü bölümde metnin tıpkıbasımı sunuldu. Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, Hikâye, Kırk Vezir, Hatun ABSTRACT This study, is based on the first thirty five sheets of a prose story which is called Ḥiḳāyet-i Vüzerāt-ı Erbaʻn which has 192 sheets belonging to Old Anatolian Turkish period. Forty Viziers stories, consist of viziers and khatun stories which are attached to the frame story. The main event takes place in the frame story. This study is made up of four chapters. The first chapter, is composed of the analysis part to which the writing, sound, style features are given. In the second chapter, there is the transcription of the context. Here, punctuation markings have been used in order for the context to be understood. Arabic sentences have been shown as Arabian letters and their translation have been presented in the foot-note. In the third chapter, there is the indeks where there are all the words. Here, the meanings of the words have been tried to be explained in the context. The Arabic sentences haven’t been involved in the index. In the fourth chapter, the facsimilation of the context has been presented. Keywords: Old Anatolian Turkish, Story, Forty Viziers, Khatun.