Devlet destekli tarım sigortalarının yapısal olarak incelenmesi ve gelişme potansiyeli yönünden öneriler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Emre Çetin

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

Ülkemizde, tarım sektöründe yaşanan risklere karşı risk yönetim aracı olarak sigortanın kullanılması yaygın değildir. Devlet desteğinin olmadığı tarım sigortası uygulamalarıyla bu yapı değiştirilememiştir. 2005 yılında yürürlüğe konulan Tarım Sigortaları Kanunu ile kamu kuruluşları, sigorta sektörü ve tarım sektöründeki aktörler bir araya getirilerek tarım sigortalarının işlerlik ve etkinlik kazanmasına çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde yapılan mevzuat değişikliğiyle uygulamaya konulan devlet destekli tarım sigortalarının kurumsal yapısını değerlendirmek ve uygulamaya konulan sigorta ürünlerinin çiftçilerin ihtiyaçlarını ne derece karşıladığını belirlemektir. Sigortacılar tarafından akılcı yönetilmeyen, çiftçilerin katılımının sağlanamadığı devlet destekli tarım sigortaları süreklilik gösteremeyecektir. Dolayısıyla çiftçilere ve sigortacılara görevler düşmektedir. Çiftçilerin katılımının sağlanamaması ve uygulamadaki teknik şartların çiftçiler için ağır olmasından dolayı sera sigortası, devlet destekli tarım sigortaları içinde yeterli büyüklüklere ulaşamamıştır. Bu tezde seracılıkta önemli bir konuma sahip olan Yalova İlinde, çiftçilerle yapılmış anket çalışmasına yer verilmiştir. Çiftçilerin sera sigortası ile ilgili bilgi düzeyleri, düşünceleri, beklentileri ve eleştirileri belirlenmeye çalışılmıştır. Devletin ve sigortacıların, sigorta kavramına uzak olan çiftçi kesimine özel ilgi göstermesi gerekmektedir. Çiftçilerin ihtiyaçlarının, düşüncelerinin, taleplerinin dikkate alınmadığı sigorta sistemlerinin gelişme gösteremeyeceği açıktır. Anahtar Kelimeler: Tarım, Tarım Sigortası, Sera Sigortası, Devlet Desteği, Yalova. ABSTRACT It’s not common in Turkey, that insurance is used against well-known risks in the agricultural sector as a risk management instrument. This fact remains unchanged within the practice of agricultural insurance, where no government backing is granted. The interoperability and efficiency of the agricultural insurance practices were targeted by the introducing of the agricultural insurance act –effective from 2005, aiming to bring together public institutions, insurance branch, and players of the agriculture sector. Purpose of this study is, evaluating the corporate structure of the agricultural insurance, which is government backed, as well as determination of to which extend the respective insurance products match with the needs of the farmers. The sustainability of agricultural insurances will be unlikely in case of lack of rational methods by the insurers, as well as missing active participation of the farmers, even such insurances are government backed. Greenhouse insurances, within the frame of agricultural insurance could not reach the designated level, due to the fact that the participaton of the farmers to the process couldnot been provided, and the technical conditions in practice for the farmers have been unaffordable. This study comprises a comprehensive survey, which was executed with the farmers of Yalova, which is one the most important cities for greenhouse agriculture in Turkey. The survey intends the determination of the knowledge level, opinions and the expectations of the farmers. Government and insurers should pay particular attention on the farmer community, which possess no awarenes and interest on such inusrance methods. It is obvious that the continuity of insurance methods cannot be provided, without considering the demand and the opinions in the market. Key Words: Agriculture, Agricultural Insurance, Greenhouse Insurance, Government Backing, Yalova.