Ekonomik kalkınmaya etkisi açısından dünayada ve Türkiye’de rekabet politikası


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Selim Geyik

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ AÇISINDAN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE REKABET POLİTİKASI Rekabet politikasının amacı, rekabetin korunması, geliştirilmesi ve rekabet sürecinin düzenlenmesine ilişkin kamusal ve özel kurum ve organların faaliyetlerinin belirlenmesidir. Rekabet, piyasada ekonomik amaç ve çıkarlarını gerçekleştirmek isteyen ekonomik birimler arasında, zaman içerisinde ortaya çıkan bir yarış ve karşıtlık şeklindeki ilişki süreci olarak tanımlanmaktadır. İzlenilen ekonomik büyüme politikası kapsamında yer alan bazı amaçlarla, rekabet politikası arasında bazı durumlarda çelişkiler ortaya çıkabilmektedir. Bölgesel gelişmenin sağlanması için öngörülen sübvansiyon ve teşvikler, bazı sektörlerin özellikle uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması yönündeki kamusal önlemler rekabet politikası ile çelişebilmektedir. Bu durumlarda büyüme politikası ile rekabet politikası arasında optimal bir çözüm aranılmalı, büyüme politikası çerçevesinde öngörülen sübvansiyon ve özendirmelerle rekabet ortamı üzerinde kalıcı yada çok uzun dönemli zedelenmeler meydana getirilmesinden kaçınılmalıdır. Rekabet politikasını en tartışılır kılan, bu politikanın kalkınma politikası ile ilişkisidir. Ekonomik kalkınma sürecinin başlarında, sanayi politikası yoluyla kapasite inşasının rekabeti sağlamaktan daha önemli olduğunu, dolayısıyla bu süreçte rekabet kanununun veya politikasının öncelik olmadığını ifade etmektedirler. Gelişmekte olan ülkeler için çok yoğun rekabet, rekabetin çok az olması kadar zararlıdır. Bu ülkelerin ihtiyacı, yatırım eğilimini ortadan kaldıracak kadar yoğun rekabet değil, mikroekonomi seviyesinde kaynakların etkin dağılımını sağlayan ve etkinsizliği düşüren yeteri kadar rekabetin sağlanmasıdır. Bir başka deyişle maksimum değil optimum rekabet hedeflenmelidir. Uluslararası ticareti engelleyen, devlet uygulamalarını kaldırmaya çalışan ticaret politikası ile yurtiçinde rekabeti kısıtlayan uygulamaları kaldırmaya çalışan rekabet politikası, birbirlerini tamamlayan politikalardır. ABSTRACT IMPACT OF COMPETITION POLICIES IN THE WORLD AND TURKISH ECONOMIC DEVELOPMENT The purpose of competition policy is the protection of competition, development and competitiveness of the process of arranging public and private institutions and activities. Competition could be deifned as in the market to realize their economic objectives and interests between the economic units in time emerged as a race and contrast the relationship. Between economic growth policy and competition policy, in some cases and purposes conflicts can occur. Regional development subsidies and incentives, especially in some sectors to increase the competitiveness at international level, may conflict with competition policy. In these cases there should be an optimum solution to encourage permanent or long-term damage between growth policy and competition policy. Relation between growth policy and competition policy is one of the most discussed main argumant. Early in the process of economic development, industrial policy was more important than the competition, so in this process of competition laws or policies were expected as first priority. For developing countries, very intense competition is harmful as much as very low competition. Developing countries priority is not to eliminate the investment tendency by intense competition. Sufficiently effective competition has to be provided by efficient allocation of resources in the microeconomic level. In other words optimum competition should be targeted not maximum.