Cinsel mitler ile cinsel işlev bozukluklarının yaşam doyumunu yordama düzeyinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Educational Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Bahar Baykara Yılmaz

Consultant: Adem Semai Tuzcuoğlu

Abstract:

Bu araştırmada cinsel mitler ile cinsel işlev bozukluklarının yaşam doyumunu yordama düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ayrıca yaşam doyumu bazı demografik değişkenlere göre incelenmiştir. Cinselliğin bireyin yaşam kalitesini oluşturan ögeler arasında önemli bir yeri vardır. Cinselliğin sağlıklı olarak yaşanması ve cinsel işlev bozukluklarının önlenmesi için bireylerin cinsel eğitimi gereklidir. Bireylerin birçoğu aile içinde ve eğitim hayatları boyunca cinsellikle ilgili yeterli ve doğru bilgiye ulaşamamakta, doğru olmayan kaynaklardan yanlış ve eksik bilgiler edinmektedirler. Bu durum bireylerin cinsel sağlığını ve beraberinde genel yaşam doyumunu olumsuz yönde etkilediği için araştırma önem taşımaktadır. Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde yaşayan, basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 425 birey oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Cinsel Mitler Formu, Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.00 Windows paket programı kullanılmıştır. Normallik varsayımı sonucu elde edilen değerlere göre örneklem grubundan elde edilen verilerin normal dağılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bundan yola çıkarak araştırmanın örneklem grubunu oluşturan bireylerin ölçeklerden aldıkları puanların ikili değişkenin bulunduğu yapılara göre anlamlı değişip değişmediğinin belirlemek için Mann Whitney U Testi; ikiden fazla değişkenin olduğu gruplarda ise Kruskal Wallis H Testi uygulanmıştır. Bunun dışında ölçme araçları ve alt boyutlar arasındaki korelasyonel değerleri belirlemek için Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısına bakılmıştır. Araştırma sonucunda örneklem grubunun yaşam doyum puanları ortalamaları ile cinsiyet, mezun olduğu okul, aylık gelir, medeni durum, cinsel partneri olup olmama, ilk cinsel bilgileri edinme şekli, cinsel bilgileri yeterli bulma ve cinsel hayatı değerlendirme algısı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar olduğu; yaş düzeyi, doğum yeri ve evlilik şekli değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre yaşam doyumu ve cinsel işlev bozuklukları arasında negatif bir korelasyon bulunmuştur. Cinsel doyum ve yaşam doyumu toplam puanının belirleyicisi olarak cinsel mit değişkeninin yordayıcılığının zayıf olduğu tespit edilmiştir. -------------------- The aim of this study was to investigate the predictive power of sexual myths and sexual dysfunctions on life satisfaction. In addition, life satisfaction was examined according to some demographic variables. Sexuality has an important place among the elements that constitute life quality of individual. Sexual education of individuals is necessary for healthy sexuality and prevention of sexual dysfunctions. Most of the individuals cannot reach sufficient and accurate information about sexuality throughout their education and they get incorrect information from wrong sources. Because this situation has a bad influence on the sexuality and general life satisfaction of individuals, the research is important. In this study relational screening model was used. The sample of the study consists of 425 people who live in Istanbul and determined by simple random sampling method. In the study, Sexual Myths Form, Golombok-Rust Sexual Satisfaction Scale, Life Satisfaction Scale and personal information form that is prepared by the researcher are used as data collecting tools. SPSS 21.00 Windows package program was used for data analysis. According to the values obtained by normality assumption, it was concluded that the data obtained from the sample group were not distributed normally. Based on this, Mann Whitney U Test was used to determine whether the scores obtained by the individuals who constitute the sample group were changed significantly according to the structures that contains binary variables; in groups with more than two variables, Kruskal Wallis H Test was applied. In addition, Spearman Rank Difference Correlation Coefficient was used to determine the correlation values between measuring tools and sub dimensions. As a result of the research, it was found that there were significant differences between the mean of life satisfaction scores of sample groups according to gender, school, monthly income, marital status, whether or not having a sexual partner, the manner of acquiring the first sexual information, finding sexual information sufficient and evaluating sexual life variables but there was no significant difference according to age, birth place and type of marriage variables. According to the findings, it was found that there is a negative correlation between life satisfaction and sexual dysfunctions and the predictive power of sexual myth variable is weak as the determinant of the total score of sexual satisfaction and life satisfaction.