Unilateral ve bimodal koklear implant kullanıcılarında dinleme eforunun değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Otorhinolaryngology, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: İLKNUR TAŞDEMİR

Supervisor: Ayşe Ayça Çiprut

Abstract:

Amaç: Çalışmamızın amacı, unilateral koklear implant kullanıcılarının ve bimodal koklear implant kullanıcılarının dinleme eforlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirerek; bimodal koklear implant kullanıcılarında, bimodal işitmeyle sağlanan binaural uyarımın avantajları ve bu kullanıcılardaki rezidüel işitme varlığında işitme cihazı amplifikasyonu ile elde edilen alçak frekanslardaki spektral çözünürlük avantajlarının dinleme eforu üzerinde etkili olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: 16-40 yaş aralığındaki 16 unilateral ve 16 bimodal koklear implant kullanıcısından oluşan iki farklı araştırma grubunun ve 16 normal işiten bireyden oluşan kontrol grubunun dinleme eforları değerlendirilerek karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bulgular: Unilateral koklear implant grubu ile bimodal koklear implant grubu arasında (p=0,001), unilateral koklear implant grubu ile normal işitenler arasında (p<0,001) ve bimodal koklear implant grubu ile normal işitenler arasında (p<0,001) dinleme eforu açısında anlamlı farklılık elde edilmiştir (p<0,001). Sonuç: Koklear implant kullanıcılarında, normal işitenlere benzer konuşmayı anlama performansı elde edilmesine rağmen, kullanıcılar aynı performansı sergilemek için daha fazla dinleme eforu harcamaktadır. Bununla birlikte; bimodal koklear implant kullanıcılarında unilateral koklear implant kullanıcılarına göre azalmış dinleme eforu bulguları; bimodal işitme aracılığıyla sağlanan binaural uyarım avantajlarının ve alçak frekanslarda elde edilen daha iyi spektral çözünürlük avantajlarının bilinen avantajlarının yanı sıra dinleme eforu üzerinde de etkili olabileceğini göstermiştir. -------------------- Objective: The aim of this study was to compare the listening efforts of unilateral cochlear implant users and bimodal cochlear implant users and to investigate whether binaural hearing benefits provided by bimodal stimulation and the advantages of spectral resolution at low frequencies obtained by hearing aid amplification in the presence of residual hearing are effective on listening effort. Materials and Methods: The listening effort of two research groups consisting of 16 unilateral cochlear implant users and 16 bimodal cochlear implant users aged between 16 and 40 years, and the control group consisting of 16 normal hearing individuals were evaluated. Results: Statistically significant differences were obtained between the unilateral cochlear implant group and the bimodal cochlear implant group (p = 0,001), between the unilateral cochlear implant group and the normal hearing (p <0,001) and between the bimodal cochlear implant group and normal hearing (p <0,001). Discussion: While cochlear implant users have the ability to understand speech similar to normal hearing, they spend more listening effort for the same performance. However reduced listening effort was obtained in bimodal cochlear implant users when compared with the unilateral cochlear implant users. It has shown that binaural hearing provided by bimodal stimulation and the advantages of better spectral resolution at low frequencies can be effective on listening effort as well as the known advantages.