Türk Ceza Hukukunda rüşvet suçu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Public Law, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: FATMA SANCAR

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

TÜRK CEZA HUKUKUNDA RÜŞVET SUÇU Rüşvet, kamu görevlisinin icbar veya ikna şeklinde bir hareketi olmadan görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için fert ile vardığı anlaşma sonucunda yarar sağlamasıdır. Rüşvet suçu, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde 252 ile 254. maddeler arasında hükme bağlanmıştır. Bu çalışmamızda rüşvet suçları üç bölümde incelenmiştir. Birinci bölümde rüşvet kavramı tanımlanarak, rüşvet suçlarıyla ilgili Türk Ceza Kanununun sistemi anlatılmış, 765 sayılı eski TCK’nun rüşvet suçuna ilişkin hükümleri ile 5237 sayılı yeni TCK’nun hükümleri arasındaki farklar belirtilmiştir. Bundan başka rüşvet suçlarının tarihi gelişimi, mukayeseli hukukta ki yeri ve rüşvet suçları ile korunan hukuksal yarar incelenmiştir. İkinci bölümde, rüşvet suçunun yapısı, rüşvet anlaşması ve rüşvet suçunun unsurları olan tipiklik, maddi unsur, hukuka aykırılık unsuru ve manevi unsur incelenmiştir. Üçünce bölümde ise, rüşvet suçunun özel görünüş şekilleri, cezayı ortadan kaldıran sebep olan etkin pişmanlık, kovuşturma usulü, müeyyide ve rüşvet ile irtikap suçları arasındaki farklar ele alınmıştır. 5237 sayılı TCK’da 765 sayılı eski TCK’dan farklı olarak göreve uygun olarak yapılacak iş için rüşvet alınması veya bu amaçla rüşvet verilmesi suçları düzenlenmemiş, sadece nitelikli rüşvet fiilleri yaptırıma bağlanmıştır. 765 sayılı TCK’da rüşvet alma ve rüşvet verme birbirinden bağımsız iki ayrı suç olarak kabul edilmesine karşın, 5237 sayılı TCK’da tek suç olarak kabul etmiştir. Rüşvet suçlarında rüşvet alan kamu görevlisi ve rüşvet veren kişi olmak üzere zorunlu olarak iki faile ve kanuni tipe uygun fiile gerek olduğundan, rüşvet suçları çok failli suçlardandır. ABSTRACT CRIME OF BRIBE IN TURKISH CRIMINAL LAW Bribe is a crime which provides benefit to public servant who does or doesn’t do a work which is contrary to the necessity of his job without his mowement at the end of the agreement with a person . Crime of Bribe is equivalent to fourth section named “Crimes to the credibility of Public management and process” and numbered between 252 of 254 articles of the title “Crimes against to the government, notion and the last judgement with the second book of new Turkish Criminal Code numbered with 5237. In this study crime of Bribe has been studied in three sections. In the first section, the concept of bribe has been described, the differences of judgement about crime of bribe between the New Turkish Criminal Code numbered with 5237 and the old Turkish Criminal Code numbered with 765 have been told. And also the system of Turkish Criminal Code about crime of Bribe has been explained. However the historical development of Bribe’s crime, the place of it in comparative law and legal profits which are protected with the crime of bribe have been investigated. In the second section, the structure of Bribe Crime, agreement of Bribe and the elements of Bribe Crime are explained. However in the third section, the appearance ways of Bribe, repentance, the ways of investigation and the differences of bribe with crimes of algebra are touched upon. Giving bribe and receiving bribe are admitted as different crimes in Turkish Criminal Code numbered with 5237. But in the New Turkish Criminal Code, bribe is accepted as a self crime. The bribe is a crime which has to be committed with more than one person as receiver and bribegiver. So it is a crime which has too many offenders.