Türkiye'de kadın işgücünün gelişimi ve AB ülkeleri ile karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: SABAHAT YASEMİN KORKMAZ BİRTANE

Consultant: JALE ÇOKGEZEN

Abstract:

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kadın işgücünün, günümüzde değişen ekonomik ve toplumsal yapı çerçevesinde gelişimi, değişimi ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerle karşılaştırılmasının yapılmasıdır. Çalışmada işgücü kavramı tanımlanıp bu kavramların özellikleri açıklanmış olup, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de tarihsel süreç içerisinde kadın işgücünün durumu incelenmiştir. Çalışmamız da ayrıca kadın işgücü sorunlarına genel bir açıdan bakabilmek için çalışan kadınların sorunlarına da yer verilmiştir. Türkiye’de kadın işgücü konumu incelenirken Eurostat ve TÜİK’ ten alınan istatistik verileri yorumlanarak sosyal ve ekonomik kriterler çerçevesinde analiz edilmiştir. Türkiye’de kadın istihdamına ilişkin mevcut durum ve AB’ye uyum sürecinde yapılan düzenlemeler bakımından Türkiye ve AB ülkeleri arasındaki farklılıklar tespit edilmeye çalışmıştır. Çalışma sonunda ülkemizde kadınların işgücüne katılımını kısıtlayan en temel sorun olarak ataerkil bir toplumsal yapı ve eğitimsizlik ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde kadınların çalışma hayatına istenilen düzeyde katılımı sağlanamadığı tespit edilmiş ve kadınların istihdam sorunlarını ülkemizdeki genel istihdam sorunlarından bağımsız olarak ele almanın mümkün olmadığı görülmüştür. Kadın işgücü istihdamının arttırılması her şeyden önce genel ekonomik gelişmeyle ilgili olup, yeni yatırımların yapılması ve yeni iş sahalarının açılması gerektirmektedir. Devlet, işveren, işçi kuruluşları ve toplumun diğer kesimlerinin birlikte hareket etmeleri sonucunda kadın işgücü ile ilgili sorunlar azaltılarak, kadınlar işgücü piyasasında hak ettikleri yerlerini alabileceklerdir. ABSTRACT The purpose of this study women's labor force, within the framework of today's changing economic and social structure, development, exchange and comparison of European Union member countries and Turkey. Properties of these concepts are defined and explained the concept of labor studies, women's labor force status in the historical process of the European Union and Turkey were analyzed. Our study also look at women's labor issues for a general perspective on the problems of working women are included. In examining the position of women in Turkey, Eurostat and the TurkStat workforce from interpreting the statistical data have been analyzed within the framework of social and economic criteria. The current situation regarding women's employment in Turkey and the EU harmonization process in terms of the arrangements made to determine the differences between Turkey and the EU countries. Finally the labor force participation of women in our country that restricts a patriarchal social structure and lack of education as the most fundamental problem arises. Achieved the desired level of participation of women in working life in our country, women's employment issues were identified and the overall employment in our country has not proved possible to deal with problems independently. Increasing the employment of women labor force is above all about the overall economic development, requires the new investments and new business areas. Government, employers, labor organizations and other sectors of society act together as a result of reducing the problems related to women's labor force, women in the labor market may take their rightful places.