Paylı mülkiyette yönetim


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: YILDIRIM KESER

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Paylı – Mülkiyet – Yönetim PAYLI MÜLKİYETTE YÖNETİM Türk Medeni Kanunu’nda, değişik maddelerde yönetim kavramından bahsedilmesine rağmen, yönetim kavramının genel bir tanımı yapılmamıştır. Paylı mülkiyette yönetim işleri zorunlu, ivedi, olağan, önemli ve olağanüstü yönetim işleri gibi sınıflamalara tabi tutularak açıklanmaya çalışılmıştır. Türkiye’de halen kat mülkiyetine geçmemiş çok sayıda yapıda yönetime ilişkin, uygulamada çok sayıda uyuşmazlık bulunması ve bu uyuşmazlıkların paylı mülkiyet hükümlerine tabi olmasından esinlenilerek hazırlanan bu çalışma ile paylı mülkiyette yönetime ilişkin Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenlemelerle Eski Medeni Kanun’daki düzenlemeler karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Paylı mülkiyet birliği ile yakın bir ilişkisi olan kat mülkiyeti kurumuna ilişkin Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki düzenlemelerle karşılaştırma yapılarak bir sonuca varılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, paylı mülkiyet kavramı, paylı mülkiyette yönetim işleri ve paylı mülkiyette yönetim sözleşmesi kavramı üzerinde durulmuştur. Paylı mülkiyette yönetim, tasarruf işleri dışında kalan, paylı mülkiyet konusu şeyin kullanılması, korunması, bakım ve tamiri ve ondan yararlanılması için yapılması gereken her türlü iş ve tedbirlerdir. Türk Medeni Kanunu ile getirilen yenilikler kapsamında, zorunlu ve ivedi yönetim işleri Kanunda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, paydaşların zorunlu ve ivedi yönetim işlerine ilişkin hak ve yetkileri saklı kalmak şartıyla, paydaşların paylı mülkiyette yönetim sözleşmesi yaparak yönetimin kapsamını belirleyebilecekleri açıkça düzenlenmiştir. Paylı mülkiyetin yönetiminde, kanundaki istisnalar dışında, paydaşların iradelerine üstünlük tanınmıştır. Keywords : Joint – Ownership - Management ABSTRACT MANAGEMENT IN JOINT OWNERSHIP Despite Turkish Civil Act mentions in its miscellaneous articles the notion of management, there is no definition of management. Management transactions in joint ownership have been explained by classification such as mandatory, urgent, ordinary, fundamental and extra-ordinary. In this Project, articles with regard to management in joint ownership in Turkish Civil Act and those in Old Civil Act has been compared and explained taking into consideration the fact that there is many conflicts with regard to implementation in many buildings that has not condominium ownership and these conflicts are subject to provisions of joint ownership. It has been tried to arrive at a conclusion by comparing the provisions of Condominium Ownership Act taking into consideration relations between joint ownership and the condominium ownership. In this context, it has been mentioned the notion of joint ownership, management affairs in joint management and management agreement in joint ownership. The management in joint ownership is transaction and measures other than disposition such as use, protection, overhaul of possession subject to the joint ownership. The mandatory and urgent management affairs in joint management have been regulated in detail within the context of changes in Turkish Civil Act. In addition there have been regulated expressly that owners may conclude management contracts and determine the scope of the management save for the exceptions on right and authorizations on mandatory and urgent management affairs. The Act accepts domination of owners’ consents except derogations mentioned in the act.