Sermaye varlıkları fiyatlama modeli çerçevesinde risk getiri ilişkisi ve İMKB’ye bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşe Çomak

Supervisor: ÖMER ÖNALAN

Abstract:

SERMAYE VARLIKLARI FİYATLAMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE RİSK GETİRİ İLİŞKİSİ VE İMKB’YE BİR UYGULAMA Sermaye varlıkları fiyatlama modeli pazar portföyünün bütün varlıkların fiyatlanmasında etkili olduğunu ve varlık getiri oranlarını açıklamada etkili olan risk ölçütü, sistematik riskin hesaplanmasında kullanılan beta katsayısının olduğunu ileri sürmüştür. Fiyatlama modeli finansal varlıkların risk getiri derecesi arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik basit yapısıyla portföy yönetiminde önemli bir yere sahiptir. Çalışmanın amacı, SVFM’nin metodolojisi benimsenerek beta değerinin getiri oranlarını açıklamada ne derecede başarılı olduğunun belirlenmesidir. Bu model çerçevesinde risk getiri arasındaki ilişkinin doğrusallığı ile getirinin, sistematik risk, sistematik olmayan risk ve çarpıklıkla ilişkisi test edilmiştir. SVFM’ne göre getirinin sistematik riski temsil eden beta katsayısı ile ilişkili olması beklenir.Bu nedenle varlık getirileri ile beta arasındaki ilişki incelenmiş, ancak getiri oranlarını açıklamada betanın yanısıra betanın karesi, sistematik olmayan risk ve çarpıklık modele dahil edildiğinde daha başarılı olduğu görülmüştür. ABSTRACT RISK RETURN RELATIONSHIP WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CAPITAL ASSET PRICING MODEL AND A APPLICATION TO THE ISE It is claimed that the Capital Asset Pricing Model (CAPM) is an effective model in the pricing of all assets of the market portfolio and the risk measurement which is effective to explain the asset return rates is the beta coefficient which is used in the calculation of systematic risk. The pricing model has an important place in the portfolio management with its simple structure which is suitable to analyze the relationship of the risk and return level of the financial assets. The aim of the study is to adopt the CAPM methodology to determine how the beta coefficient is successful in the explanation of the return rates. Through the linear relationship between risk and return; the relationship of the return with systematic risk, unsystematic risk and skewness has been tested, within the framework of the Model. According to the CAPM, it is expected that the return has relationship with the beta coefficient representing the systematic risk. Therefore, the relationship between the asset returns and the beta coefficient has been analyzed; however, it is seen that the model becomes more successful to explain the return rates when the beta square, unsystematic risk and skewness are also included in the system, in addition to the beta coefficient.