Hadislerde teşebbüh yasağı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: NECMİ SARI

Consultant: HASAN CİRİT

Abstract:

GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı : Necmi Sarı Anabilim Dalı : İlahiyat Programı : Hadis Tez Danışmanı : Yrd. Dr. Hasan Cirit Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans-Haziran 2010 Anahtar Kelimeler : Hadis, Teşebbüh, Muhalefet, Müslüman, Gayri Müslim, Câhiliye Ehli, Ehl-i Kitap, Mecusiler, Acemler, Kütüb-i Sitte HADİSLERDE TEŞEBBÜH YASAĞI Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetinde, önce geçen toplumların akîdevî ve ahlâkî olumsuzluklarından örnekler verilerek Müslümanların dinî anlayış ve yaşayış bakımından onlara benzememeleri, onları taklit etmemeleri istenmiştir. Aynı anlayıştan hareketle Hz. Peygamber de Müslümanların kendileri dışındaki toplumlara benzememeleri ve onları taklid etmemeleri konusunda uyarmıştır. Rasûlullah’ın bu uyarıları, dinî nitelik taşıdıkları kadar sosyal ve sosyo-psikolojik uyarılardır. Hz. Peygamber, bu toplumların davranışlardan bir kısmına, benzer davranışta bulunmamayı, bir kısmına da muhalefet ederek, farklı olmayı emretmiştir. Bu suretle o, İslâmiyet’in, hem eski dinleri taklide ihtiyacının olmadığını göstermiş, hem de yeni dine ait yeni bir kültür tesis etmeyi amaçlamıştır. Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak da, sosyologların maddî kültür dedikleri, toplumlar arasında taklidi ve yayılması en kolay olan kılık kıyafet, saç sakal şekilleri gibi dış görünüş ile ilgili davranışlarda Müslümanları uyarmıştır. Diğer uyardığı davranış şekilleri ise, bu toplumların kendi dinlerinde önemli görülen davranışlar ve ibadetlerle, yine özel dinî anlamı bulunan bazı sosyal ilişki biçimleridir. Hz. Peygamber’in bu hususlardaki emirlerine uymanın hükmünü, İslâm âlimleri yeri geldiğinde haram, yeri geldiğinde mekrûh, yeri geldiğinde mübah, yeri geldiğinde de müstehab veya vacib olarak belirlemişler, ancak onlardan hiçbiri bu emirlerin gereğini yerine getirmeyen bir kimsenin dinden çıkacağını ileri sürmemiştir. Biçilen bu değer de göstermektedir ki, Hz. Peygamber söz konusu hususlara verilmesi gerektiği kadar değer vermiş, hiçbir şekilde aşırı gitmemiştir. İşte Hz. Peygamber başka dinlerin mensuplarına benzemeyi yasaklarken, oluşturmakta olduğu toplumun, üyelerini yetiştirme gayreti içinde olmuştur. Ayrıca benzeşme, kültürel etkilenmelerin başlamasında önemli yer tutmaktadır. Bu da görünüşle ilgili konularda/maddi kültür daha kolay gerçekleşmektedir. Hz. Peygamber’in konuyla ilgili yasaklamaları, İslâm kültürünü oluşturmaya ve korumaya yöneliktir. ÖZGEÇMİŞ 1970 İstanbul doğumlu. 1988 Sarıyer İ.H.L. mezunu. 1992 yılında girdiği Medine İslâm Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladığı denklik lisans tamamlama eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra YÖK Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 28 Nisan 1998 tarihli kararıyla İlahiyat alanında lisans diploması aldı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Hadis Bilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. GENERAL INFORMATION Name- Family Name : Necmi Sarı Main Scientific Discipline : Divinity Programme : Hadith Thesis Advisor : Assist. Prof. Hasan Cirit Thesis Type and Date : M.A. thesis - June 2010 Keywords : Hadith, sunnah, Muslim, non-Muslim, al-Kutub al-Sittah, ahl al-Jahiliyyah, ahl al-Kitab, imitating, Ajems, ABSTRACT THE PROHIBITION OF IMITATING NON-MUSLİMS IN THE PROPHETIC TRADITIONS In a plenty of verses in Holy Quran, Muslims are asked not to imititate and resemble to the societies lived in history in terms of religious understanding and life-style, by giving examples about their akidevi and morally wrong deeds. Departing from / in accordance with the same approach, Prophet Mohammad warned Muslims not to resemble to the other societies and to imitate them. These warnings of Rasulullah are social and socio-political ones, as well as they have religious implications Prophet Muhammad envisioned a definite opposition to some of the behaviours of these societies, whereas he ordered not to resemble to some othet behaviours. Thus, he both demonstrated that Islam does not need to the imitation of the erstwhile religions, and aimed at establishing a new culture belonging to new religion. In effort to accomplish this goal, he warned Muslims about the behaviours regarding the apperance such as, dress-style and beard and hair styles – sociologists call material culture – whose imitiation and spread are easiest within the society. The other behaviours about which he warned, are behaviours and worships placed an emphasis in these religions as well as some social relationship patterns comprising special religious meaning The hukm of acting against the orders of the Prophet regarding these issues are determined by Islamic scholars as haram, mekruh, mubah, and mustehab and vajib depending on the varying contexts. Nonetheless none of them asserted that anyone violating these orders would be abjured. This value demonstrates that the Prophet valued the aforementioned issues as much as they worth, and he went by no means to extremes All in all, he struggled to train the members of the society which he was building, while he prohibited resembling to the members of the other religions. Apart from this, similitude occupies an important place in the inceptions of the cultural interactions. This interaction can take place much easily in the issues pertained to the appearance (material culture). The prohibitions of the Prophet regarding the issue aims at forming and preserving the Islamic culture. Résumé Born in 1970 in Istanbul. Graduated from Sariyer Religious Vacational High School in 1988. He began Medina Islam University Faculty of Divinity in 1992 and graduated from it in 1996. He has been granted BA degree by decision of High Council for Graduate Education (YÖK) by the date of 28.04.1998 on divinity after completing successfully accreditation fulfillment for undergraduate studies education which he began in 1997 in 9 Eylül University Faculty of Divinity. In 2000 he began to his graduate studies on hadith at Marmara University Faculty of Divinity.