ULTRAVİYOLE IŞIKLA KÜRLENEBİLEN ORGANİK-İNORGANİK HİBRİT MALZEMELERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: BORAN BERBEROĞLU

Consultant: Mustafa Çakır

Abstract:

ULTRAVİYOLE IŞIKLA KÜRLENEBİLEN ORGANİK-İNORGANİK HİBRİT MALZEMELERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Bu çalışmada; organik-inorganik hibrit yapıya sahip ultraviyole ışıkla sertleşebilen malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu üzerine çalışılmıştır. Ayrıca organik ve inorganik fazlar içeren nanokompozitler hazırlanarak karakterize edilmiştir.

Çalışma öncelikle, tamamen organik yapıya sahip ultraviyole ile sertleşebilen reçinelerin sentezi ve mekanik özelliklerinin incelenmesi ile başlamıştır. Bu kapsamda iki ve üç fonksiyonel üretan akrilat reçineleri sentezlenmiştir. Sentez reaksiyonları Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi ile doğrulanmıştır. Ardından, sentezlenen reçineler ile bazı ticari ultraviyole ile sertleşebilen reçine ve reaktif çözücüler kullanılarak farklı formülasyonlara sahip çekme testi numuneleri hazırlanmıştır. Numunelere yapılan çekme testi sonucunda çalışmada sentezlenen iki ve üç fonksiyonel üretan akrilat reçinelerinin önemli özellikler sergilediği gözlemlenmiştir.

İkinci aşamada; (3-aminopropil)trietoksisilan, 2-hidroksietilmetakrilat ve izosiyanat kullanılarak sentezi gerçekleştirilen organik-inorganik hibrit yapıya sahip reçineler ile üç fonksiyonel üretan akrilat reçinesi karıştırılarak üç nokta eğme ve sertlik testleri için numuneler hazırlanmıştır. Yapısındaki inorganik bileşen miktarı farklı olan üç farklı organik-inorganik hibrit reçine üç fonksiyonel üretan akrilat reçinesi içerisine ağırlıkça %10-20-30-40-50-60-70-80-90 oranlarında eklenmişlerdir. Elde edilen bu numuneler ve bu numunelerin bir hafta boyunca suda bekletilerek yaşlandırma işlemi uygulanan numunelerine üç nokta eğme ve sertlik testleri uygulanmıştır.

Tez çalışmasının üçüncü aşamasında ise; nano boyutta silika partiküller sentezlenmiştir. Sentezlenen silika partiküllerin yüzeyi 3-(trimetoksisilil)propil metakrilat ile modifiye edilmiştir. Sığır femur kemiğinden hidroksiapatit partikülleri elde edilmiştir ve nano boyutta zirkonyum partikülleri tedarik edilmiştir. Ardından bu dört çeşit inorganik partiküllerin takviye malzemesi, üç fonksiyonel üretan akrilat reçinesinin ise matris malzemesi olarak kullanıldığı ışıkla sertleşebilen nanokompozit numuneleri hazırlanmıştır. Bu numunelerin iç yapıları Taramalı Elektron Mikroskobu ile incelenmiştir ve mekanik özellikleri üç nokta eğme ve sertlik testleri ile tayin edilmiştir