10-11 yaş çocuklarda fiziksel etkinlik kartları ve oyun konsollu hareket etkinliklerinin dikkat, ekran ve kağıt okuma performansı üzerine etkisinin incelenmesi.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Sport sciences, Physical Education and Sports Training, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Hamdi ÖZDEMİR

Supervisor: Ayşe Oya Erkut

Abstract:

Bu araştırmada, 10-11 yaş çocuklarda fiziksel etkinlik kartları ve video oyun konsollu hareket etkinliklerinin dikkat, ekran ve kağıt okuma performansı üzerine etkisinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Deneysel modele uygun olarak düzenlenen bu araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır;

1.      Fiziksel etkinlik kartları, oyun konsollu hareket etkinlikleri, fiziksel oyun kartları-oyun konsollu hareket etkinlikleri çalışma grubu ve kontrol grubunun dikkat son test puanları arasında fark var mıdır?

2.      Fiziksel etkinlik kartları, oyun konsollu hareket etkinlikleri, fiziksel oyun kartları-oyun konsollu hareket etkinlikleri çalışma grubu ve kontrol grubunun kağıt okuma son test puanları arasında fark var mıdır?

3.      Fiziksel etkinlik kartları, oyun konsollu hareket etkinlikleri, fiziksel oyun kartları-oyun konsollu hareket etkinlikleri çalışma grubu ve kontrol grubunun ekran okuma son test puanları arasında fark var mıdır?

Araştırmanın örneklemini; İstanbul ili Beykoz ilçesine bağlı, 10-11 yaşındaki 5. sınıf öğrencilerinden basit seçkisiz yöntem ile seçilen toplam 112 öğrencidir. Çalışma deneysel bir özellik taşıdığından örneklem grubu; 28 fiziksel etkinlik kartları çalışma grubu, 28 oyun konsollu hareket etkinlikleri çalışma grubu, 28 fiziksel etkinlik kartları ve oyun konsollu hareket etkinlikleri çalışma grubu ve 28 kontrol grubu olmak üzere dörde ayrılmıştır. Çalışma grubu öğrencileri haftada iki gün 40 dakikalık etkinlikler gerçekleştirmiş, kontrol grubu öğrencileri ise kendi beden eğitimi ve spor müfredatlarına devam etmişlerdir.

Araştırmada Bourdon Dikkat Testi (Kaymak, 2003) ve doğru okuma, 1 dakikada doğru okunan kelimelerin toplam okunan kelimeye oranı; Okuma hızı ise 1 dakikada doğru okunan kelime sayısı olarak hesaplanmıştır (Rasinski, 2010). Araştırmanın analizinde grup değişkenlerine göre ön testlere ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış ve ön testlerin normal dağılım gösterip göstermediği Shapiro-Wilk testi kullanılarak bakılmıştır. Normal dağılıma uygun verilerin Grup içindeki ölçümler arasındaki farkları incelemek için ilişkili örneklem t testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının 8 derslik çalışmalar sonrasında elde edilen puan artışlarının farklı olup olmadığını test etmek amacı ile dikkat için parametrik olmayan Kruskal- Wallis testi, kağıt ve ekran okuma için ANOVA ve gruplar arasında farkın yönünü tespit etmek için Tukey HSD testleri uygulanmıştır.

Araştırmada elde edilen bulgular; dikkat son test puanları arasındaki farka gruplara göre bakıldığında çalışma grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulunmuştur (p<,01). Kağıt okuma son test puanları arasındaki farka gruplara göre bakıldığında çalışma ve kontrol grupları arasında kağıt okuma gelişiminde anlamlı bir fark bulunmamıştır (p<,05). Ekran okuma son test puanları arasındaki farka gruplara göre bakıldığında; oyun konsollu hareket etkinlikleri ve fiziksel etkinlik kartları-oyun konsollu hareket etkinlikleri çalışma grubu ve kontrol grubu arasında ekran okuma gelişiminde anlamlı derecede (p<,05) fark bulunmuştur. Sonuç olarak fiziksel etkinlik kartları ve oyun konsolu ile yapılan hareket etkinliklerinin dikkati geliştirdiği, oyun konsollu hareket etkinliklerinin ve fiziksel etkinlik kartları-oyun konsollu hareket etkinliklerinin kullanıldığı çalışmaların da ekran okumayı geliştirdiği bulunmuştur.

 

 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Etkinlik, Oyun Konsolu, Dikkat, Kağıt Okuma, Ekran Okuma