Vergi cennetleri ile karapara aklamanın mali piyasalara etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Özgüven Uygur

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

VERGİ CENNETLERİ VE KARAPARA AKLAMANIN MALİ PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Özgüven UYGUR Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Yüksek Lisans Tezi 121 sayfa Ocak 2010 Danışman.:Prof. Dr.Nurdan Aslan Global Piyasalarda fonlar 1985 yılı sonrası gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere yönelmiştir. Fonların çoğunu kara paralar oluşturur. Bu fonların önemli bir bölümünü kara para oluşturmuştur. Bu paralar bankalar döviz büroları menkul kıymet ve altın borsaları vasıtasıyla piyasalara ve ekonomiye girilmiştir. Bu piyasalarda aklanan paralar tekrar sahibine geri dönerken finans kaynaklarının yönünü uluslararası boyutlarda ters yöne çevirerek , döviz ve faiz piyasalarını etkilemekte , mali ve ekonomik politikaları tutarsızlaştırmaktadır Kara Paranın aklanması yolu ise en iyi vergi cennetleri ve kıyı bankaları ile gerçekleştirilmektedir. Vergi cennetleri yoluyla kara paranın aklanması gelişmiş ülkelerde uzun vadede gerek mali sistem gerekse toplumsal yapıda bozulmalara yol açabileceği bilinen bir gerçektir. Gelişmekte olan ülkelerde ise kayıtlı ekonomide istihdam edilmeyen kişilere istihdam olanağı sağlayan hem bürokratik işlemlerden hem de vergi gibi maliyet unsurundan kaçınarak tasarrufların yatırıma dönüşmesini sağlamaktadır. Bu yüzdende gelişmekte olan ülkeler için büyümenin itici gücü olup rekabet gücünü artırmaktadır. Bu yüzden gelişmiş ve gelişmekte olan iki ülke arasında çıkarlar çatışmalarına yol açmaktadır. Bu çıkarlar çakışmasını gelişmiş ülkelerin kurallarını koyduğu oyuna göre çözülmesi istenmiştir. Bunun İçinde merkezi başta Amerika ve Avrupa’da olan Kuruluşlar ve Eylem planları yapılmıştır. Bunlardan Uluslararası arenada etkin bir kuruluş olan OECD tarafından Vergi Cennetleri Yoluyla Kara paranın Aklanmasının Haksız kazanca yol açtığı ileri sürülmüştür. Bu şekilde diğer ülkeler karşısında vergi cenneti ülkelerin haksız avantaj sağladığı söylenerek OECD tarafından Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Mali Eylem Gücü gibi uluslararası organizasyonlarla birlikte bir karşı savunma başlatılmış ve bu vergi cenneti ülkelere karşı bir mücadele verilmiştir. Anahtar Kelimeler:Vergi Cennetleri,Kıyı Bankacılığı,Kayıtdışı ekonomi,Vergi Kayıp ve kaçakları ABSTRACT Tax Heavans and İmpact Of Black Money Laundry to Fiscal margets Özgüven UYGUR Marmara Üniversity ,The İnstute of social sciences Master of Science Thesis,122 Pages,January 2010 Supervising:Prof.Dr.Nurdan ASLAN Funds in the global markets moved from the developed countries to the les-developed countries from 1985. Funds are mostly composed of illicit money. An important part of these funds were made by the illicit money. These monies were placed into the markets and economy by the agency of banks, foreign exchange offices and stock exchanges of marketable securities and gold. While the monies which are laundered in these markets are being returned to their owners, they reversed the direction of the finance sources in international dimensions and influence the foreign exchange and interest markets and make the financial and economical policies inconsistent. Money laundering is best exercised through the agency of means of the best tax havens and off-shore banks. It is a known fact that laundering illicit money through tax havens may lead to degeneration in either the financial system or the social structure in the developed countries in the long term. In the developing countries, it ensures that the savings are converted into investments through avoidance of the bureaucratic processes and cost components such as tax and it provides employment to the unemployed people in the registered economies. Therefore, it becomes the driving force of the growth and increases the competition and this is why it causes interest conflicts between two countries, one of which is developed and the other developing. It is wanted that these conflicts are solved according to the game, rules of which are set by the developed countries. To this end, Organizations which are mainly located in Europe and America are established and action plans are devised. One of these, OECD which is effective in the international arena asserted that the laundering of the illicit money by means of the tax havens lead to the unlawful profits. In this way, it is stated that the tax haven countries which gain unlawful advantages against the other countries and a counter defense was initiated by the OECD together with the international organizations such as United Nations, European Union and Financial Action Task Force and a struggle was maintained against these tax haven countries. Key Words:Tax Heavans,Of-Shore Banking,Tax Loses and Evasions,Informal Economy