Mağaza atmosfer faktörlerinin kurum itibarına etkisi ve bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Zeynep Aymer

Consultant: ÖZLEN ONURLU

Abstract:

Amaç, telekomünikasyon sektöründe mağaza atmosferi faktörlerinden iç faktörlerin ve alt değişkenlerinin kurum itibarı üzerinde etkisini belirlemektir. Mağaza atmosferi ve kurumsal itibar için ölçekler belirlenmiş ve iki değişken arasındaki etkinin belirlenmesi için anket hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında 364 adet anket formu analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında, faktör analizi, güvenilirlik analizi, anova, t testi, korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Tezin rehber iki makalesi mağaza atmosferi konusunda d’Astous (2000) ve kurum itibarı konusunda Charles Fombrun’un (2000) makalesidir. Ayrıca, ankete katılan kişilerin demografik özelliklerinin arasındaki farklılıklarda araştırılarak, incelenmiştir. İşletmeler mağazada tüketicilerin daha çok vakit geçirmesini ve daha fazla alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla birçok fiziksel ve duyusal unsura ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışma, telekomünikasyon sektöründe yapılmış olup, ambiyans ve dizayn faktörlerinin kurum itibarı üzerinde etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. -------------------- The objective is to determine the effects of internal factors and sub-variables, being store atmosphere factors in telecommunication industry, on the corporate reputation. Scales have been specified for store atmosphere and corporate reputation and a questionnaire has been prepared to define the effects between two variables. 364 questionnaire forms have been analyzed throughout the research. Factor analysis, reliability analysis, anova, t test, correlation and regression analysis have been conducted within the scope of the research. The two guiding articles of the dissertation are written by d’Astous (2000) on store atmosphere and by Charles Fombrun (2000) on corporate reputation, respectively. The differences between demographic properties of the participants of the questionnaire have also been researched and examined. The businesses need several physical and sensory elements to make sure that customers spend a lot of time at the store and therefore, do a lot more shopping. This study has been prepared for telecommunication industry and aims at addressing the effects of ambience and design factors on corporate reputation.