İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ile eğitim algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: NURCAN YASANKUL

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİ İLE EĞİTİM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Bu araştırmada ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ile eğitim algıları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın uygulaması İstanbul ili, Üsküdar ilçesindeki Selimiye İlköğretim Okulu ile Özel Doğan İlköğretim Okulu, Tuzla ilçesindeki VKV Koç Özel İlköğretim Okulu, Ümraniye ilçesindeki Kemal Türkler İlköğretim Okulu, Kadıköy ilçesindeki Muhsin Adil Binal İlköğretim Okulu, Beşiktaş ilçesindeki Ortaköy Hayat İlköğretim Okulu, Bağcılar ilçesindeki Anafartalar İlköğretim Okulu, Gaziosmanpaşa ilçesindeki Gazipaşa İlköğretim Okulu ile Havuzbaşı İlköğretim Okulu ve Şişli ilçesindeki Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu olmak üzere toplam on resmi ve özel ilköğretim okulunun sayıları her birinde eşit olmak üzere 675 olan 4. ve 5. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilere uygulanan “Kişisel Bilgiler Formu”, “Buss&Perry Saldırganlık Ölçeği” ve “Eğitim Algıları Anketi” kullanılmıştır. Elde edilen verilerle öğrencilerin saldırganlık eğilimlerinin kişisel özelliklere göre farklılaşma durumunu belirlemek amacıyla t-testi ve tek yönlü varyans analizi, öğrencilerin saldırganlık eğilimleri ile eğitim algıları arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla da pearson çarpım momentler korelasyon katsayısı yapılmış, çift yönlü .05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eğitim algılarının (eğitim geleceği, akademik başarıları, öğretim yöntemleri ve öğretmenlerin öğrencilere karşı olan tutumları) ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla yüzdeleri hesaplanmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin %70.6’sı ilköğretimi tamamladıktan sonra eğitimine devam etmeyi düşünmektedir. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin %46.2’si ilköğretimi tamamladıktan sonra eğitimine anadolu lisesinde; %38.7’si meslek lisesinde ve %17.5’i düz lisede devam etmeyi düşünmektedir. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin %68.9’u ileride üniversiteye gitmeyi düşünmektedir. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin %50.8’i genel olarak kendini derslerde başarılı bulmaktadır. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin %48.4’ü kendini matematik dersinde; %56.9’u kendini türkçe dersinde; %52.6’sı kendini sosyal bilgiler dersinde; %55.9’u kendini fen ve teknoloji dersinde ve %73.5’i kendini müzik, görsel sanatlar ve beden eğitimi derslerinde başarılı bulmaktadır. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin %51.7’si düzenli ve yeterince ders çalıştığını ifade etmektedir. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin %63.3’ü derslerinin yeterince ilgi çekici işlendiğini; %63.3’ü derslere aktif olarak katıldıklarını; %65.8’i derslerinin eğlenceli geçtiğini; %68.6’sı derslerde çok çeşitli etkinlikler yaptıklarını ve %74.4’ü ders konularını yeterince öğrenebildiklerini ifade etmektedir. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin %26.7’si öğretmenlerinin eşit ve adil davrandığını; %5.9’u öğretmenlerinin sık sık bağırdığını; %4.7’si öğretmenlerinin hakaret ettiğini; %5.9’u öğretmenlerinin tehdit edip korkuttuğunu ve %4.3’ü öğretmenlerinin dayak attığını ifade etmektedir. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimlerinin devam edilen okulun türüne, okulun sosyo-ekonomik seviyesine, cinsiyete, sınıf seviyesine, sahip olunan kardeş sayısına, kardeşler arasındaki sırasına, anne-babalarının yaşına, anne-babalarının eğitim durumuna, anne-babalarının medeni durumuna, anne-babadan dayak yeme sıklığına, anne-babadan kötü söz işitme sıklığına, anne-baba tarafından korkutulma sıklığına göre farklılaşma gösterip göstermediği belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi ve t-testi sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri devam edilen okulun türüne ve okulun sosyo-ekonomik düzeyine göre farklılaşma göstermemektedir. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri cinsiyete göre erkek öğrencilerin lehine .01 düzeyinde farklılaşma göstermektedir. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri sınıf seviyesine göre beşinci sınıf öğrencilerinin lehine .01 düzeyinde farklılaşma göstermektedir. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri kardeş sayılarına ve kardeşler arasındaki sıralarına göre farklılaşma göstermemektedir. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri anne-babalarının yaşına göre farklılaşma göstermemektedir. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ebeveynin eğitim durumlarına göre farklılaşma göstermemektedir. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ebeveynin medeni durumlarına göre farklılaşma göstermemektedir. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ebeveynden dayak yeme sıklığına, ebeveynden kötü söz işitme sıklığına, ebeveyn tarafından korkutulma sıklığına göre farklılaşma göstermemektedir. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ile eğitim algıları (eğitim geleceği, akademik başarıları, ders işleme yöntemleri ve öğretmenlerin öğrencilere karşı olan tutumları) arasında ilişki olup olmadığını ve ilişki varsa ne düzeyde ve hangi yönde olduğunu belirlemek amacıyla yapılan pearson analizi sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ile zorunlu eğitim süreci olan ilköğretimi tamamladıktan sonra eğitim yaşantısına devam etme isteği arasındaki ilişki .01 düzeyinde pozitif yönde anlamlıdır. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ile ilköğretimi tamamladıktan sonra devam etmeyi düşündükleri lise türü (anadolu lisesi, meslek lisesi, düz lise) arasındaki ilişki anlamlı değildir. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ile akademik başarılarına yönelik algıları arasındaki ilişki anlamlı değildir. Yalnızca matematik dersinde kendini başarılı bulma durumu ile saldırganlık eğilimi arasındaki ilişki .05 düzeyinde negatif yönde anlamlıdır. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ile derslerin yeterince ilgi çekici işleniyor olması, derslerde çok çeşitli etkinlikler yapılıyor olması ve derslere aktif olarak katılma durumları arasındaki ilişkiler .05 düzeyinde negatif yönde anlamlıdır. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ile derslerin eğlenceli geçiyor olması ve ders konularının yeterince öğreniliyor olması durumları arasındaki ilişkiler anlamlı değildir. - İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ile öğretmenlerine yönelik algıları arasındaki ilişkiler .01 düzeyinde pozitif yönde anlamlıdır. SUMMARY THE STUDY OF THE RELATION BETWEEN PRIMARY EDUCATION OF FOURTH AND FIFTH GRADE STUDENTS AGGRESSIVENESS TENDENCIES AND PERCEPTION OF EDUCATION In this research, relation between aggressiveness tendency and education perception of class 4th and 5th students of primary school is researched. Application of the research was made with year 4th and 5th public and private primary school students in the two schools in the district Üsküdar, one school in district Tuzla, one school in district Ümraniye, one school in the district Kadıköy, one school in district Beşiktaş, one school in district Ortaköy Bağcılar, two schools in district Gaziosmanpaşa, one school in district Şişli making total ten public and private schools in the province Istanbul, with total 675 subjects in equal numbers in each school. In this research, “Personal Information Form”, “Buss&Perry Aggressiveness Scale” and “Education Perceptions Survey” applied to the students were used as data collection means. In order to determine the differentiation situation of the aggressiveness tendencies of the students with their personal characteristics with the data collected, t-test and single director variance analysis is used and in order to determine the relation between aggressiveness tendencies of the students and their education perception, pearson multiplying moments correlation coefficient is used and double direction significance level of .05 is taken as basis. In order to determine the level of education perception of primary school year 4th and 5th students (future of education, academic achievements, education methods and teacher’s attitudes towards the students), their percentage is calculated and below results are obtained: - Most of the primary school year 4th and 5th students consider continuing their education after completing primary education. - Half of the primary school year 4th and 5th students consider continuing their education in Anatolian High School after completing their primary education. - Great majority of the primary school year 4th and 5th students consider attending university in the future. - Half of the primary school year 4th and 5th students generally consider themselves as successful in the lessons. - Nearly half of the primary school year 4th and 5th students find themselves successful in the courses mathematics, Turkish language, social issues and sciences and technology, and great majority of them consider them successful in the courses music, visual arts and physical training. - Half of the primary school year 4th and 5th students states that they regularly and sufficiently study - Great majority of the primary school year 4th and 5th students express that their courses sufficiently draw their attention, that they actively participate in the courses, that courses pass amusingly, that they do various activities in the lessons and that they adequately learn the subjects of the lessons. - Very few portion of the primary school year 4th and 5th students express that their teachers behave equally and fairly, that their teachers frequently yell, that their teachers insult, that they teachers threaten and frighten and that their teachers beat. Below findings were obtained after single direction variance analysis and t-test results that were conducted in order to determine whether aggressiveness tendencies of the primary school year 4th and 5th students vary depending on type of school attended, socio-economic level of the school, gender, level of the classroom, number of sisters and brothers, order number of the sisters and brothers, age of mother-father, education status of mother-father, marital status of mother-father, frequency of being beaten by the mother-father, frequency of hearing bad words from mother-father, frequency of being frightened by mother-father: - Aggressiveness tendencies of the primary school year 4th and 5th students indicate a difference in favor of male students at the level of .01 in terms of gender. - Aggressiveness tendencies of the primary school year 4th and 5th students indicate a difference in favor of year fifth students at the level of .01 in terms of level of the classroom. Below findings were obtained after pearson analysis made in order to determine whether there is any relation between aggressiveness tendencies and education perceptions (future of education, academic achievements, education methods and teacher’s attitudes towards the students) of the primary school year 4th and 5th students and if there is any relation at what level and at which direction is this relationship: - The relation between aggressiveness tendencies and desire of the primary school year 4th and 5th students to continue their education life after compulsory process is positively significant at the level of .01. - The relation between aggressiveness tendencies of the primary school year 4th and 5th students and their perception towards their academic achievement is not significant. Only in the course mathematics, the relation between the status of finding oneself successful and aggressiveness tendency is negatively significant at the level of .05. - The relation between aggressiveness tendencies of the primary school year 4th and 5th students and the situations of experiencing the courses in a sufficiently attractive manner, having various activities in the lessons and actively participating in the courses are negatively significant at the level of .05. - The relations between aggressiveness tendencies of the primary school year 4th and 5th students and their perception towards their teachers is positively significant at the level of .01.