Lise II dersinin öğretiminde kavram haritası kullanımının öğrenmeye etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: Kenan Kurada

Supervisor: ALİ YILMAZ

Abstract:

Bu araştırma; öğrencilerin tarih derslerindeki akademik başarılarını artırmada kavram haritalarının rolünü belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada amaca ve konuya uygun olarak: nicel araştırma tekniklerinden, ön ve son tutum ölçekleri ve son-test, nitel araştırma tekniklerinden de mülakat kayıtları kullanılarak verilere ulaşılmıştır. Araştırma yarı deneysel modelde olup lise 2. sınıf tarih dersi “Osmanlı Devletinin Dağılma dönemi(19.yy’da Osmanlı Devleti)” ünitesinde uygulanmıştır. Uygulama başlamadan önce aynı okulun aynı şartlarına sahip iki sınıfındaki öğrencilerinden deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Deney gurubunda dersler kavram haritalarıyla, kontrol gurubunda ise geleneksel yöntemlerle işlenmiştir. Çalışmanın sonunda her iki gruba da bilgi testi soru formu uygulanmıştır. Sadece deney grubuna mülakat yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda; kavram haritalarının tarih dersi başarısına ve kavram öğrenmeye etkisi irdelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; √ Tarih dersinde kavram haritalarının kullanılmasının öğrencilerin başarılarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. √ Kavram haritalarıyla işlenen derslerin sıkıcı olmaktan çıktığı söylenebilir. √ Kavram haritalarının öğrencilerin aktifliğini arttırdığı söylenebilir. √ Kavram haritalarının öğrencilerin sözlü ve yazılı ifadelerinin Türkçe dil yapısına uygun biçimde gelişimine katkı sağladığı söylenebilir. √ Ders kitaplarında kullanılan kavramların çokluğu ve bu kavramların öğrenci seviyesinin üzerinde olmasının, kavramların öğrenilmesini olumsuz etkilediği söylenebilir. ABSTRACT The aim of this research is to determine, the influence of concept maps on academic success of increasing the sutudent’s achievement in History lessons. In this research, the techniques which are applied (related with aim and subject): front and last manner scales of lesson and last-test from quantitative searching techniques, interview from qualitative searching techniques are used to reach the data. The research was semi-trial model and it concerned with the unit of "Disperse Phase of Ottoman Empire (Otoman Empire in 19th Century)’’ in 10th grades. Before starting the application, experimental and control groups are constituted from two class which has the same condition in the same school. Concept maps were used in experimental group, traditional methods were used in control group in the lessons. At the end of the study, knowledge test is applied in both groups. An interview has been only with made the experimental group. At the end of the data evaluation, influence of concept maps on success of learning history lessons and historical concept are investigated. Research findings are as follows: √ Usage of concept maps make positive effect on the success of the students in history lessons. √ The studedents do not get bored of the history lessons when concept maps are used. √ Concept maps increase the activeness of the students. √ Concept maps asist to development of student’s verbal and written expressions to fit in Turkish grammer. Having too many concepts and these concepts being upper level compared to students; makes a negative effect on the students learning process of the concepts.