INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COURSE AND PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Physical Education And Sports Teacher Education, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ramin İBRAHİMLİ

Consultant: Ufuk Alpkaya

Abstract:

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutum ve fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerin beden eğitimi dersi tutumları 137,8 puanla olumlu düzeyde ve fiziksel aktivite düzeyleri de 28,8 puanla orta düzeyin üzerinde bulunmuştur.Öğrencilerin beden eğitimi dersine tutumları sınıflara göre anlamlı düzeyde farklılık gösterirken (p<0,05), fiziksel aktivite düzeyi sınıflara göre anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05). Diğer taraftan öğrencilerin beden eğitimi tutumları cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılık göstermezken (p>0,05), fiziksel aktivite düzeyi cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir. Kız ve erkekler beden eğitimine karşı tutumları aynı iken kızların fiziksel aktivite düzeyi erkeklerden anlamlı derecede daha yüksektir. Öğrencilerin beden eğitimi dersinetutum ile fiziksel aktivite arasında pozitif yönlü %22,5 düzeyinde (r=0,225; p<0,000) anlamlı ilişki bulunmaktadır. Kız ve erkeklerde durum incelendiğinde ise kızlarda beden eğitimi dersine tutumları ile fiziksel aktivite arasında pozitif yönlü %22,5 düzeyinde (r=0,258; p<0,000), erkeklerde ise %19,9 düzeyinde (r=0,199; p<0,000) anlamlı ilişki bulunmaktadır. Beden eğitimi dersi tutum ve fiziksel aktivite düzeyleri yapılan spor türüne göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir (p<0,05). Yapmış olduğumuz çalışmanın sonucunda literatür ile uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile beden eğitimi ve spor derslerinin işleyişi ve öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda literatüre katkı sağlaması ve sonraki çalışmalara kaynak oluşturması bakımından önemli olacağı düşünülmektedir.