Atalet Sensörleri İle Çalışacak Denge Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi ve Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Health Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ALİ ÖMER ACAR

Consultant: İlkşan Demirbüken

Abstract:

Amaç: Atalet sensörü ile çalışacak bir denge değerlendirme sistemi geliştirmek ve bireylerin dengesini nicel bir şekilde değerlendirmektir. Bu sistemin ortaya koyduğu denge verilerinin geçerlilik ve güvenilirliğini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 19-25 yaş arası 65 sağlıklı birey dahil edildi. Yeni Geliştirilen Denge Değerlendirme Sistemi’nin (YGDDS) denge skorunun, Yıldız Denge Testi (YDT) ve Balance Master cihazı (BMc) denge skorları ile korelasyonu değerlendirildi. BMc’de Stabilite Sınırları Testi (SST) ve Modifiye Denge Duyusal Etkileşim Klinik Testi (MDDEKT) kullanıldı. YGDDS’nin güvenilirliğini belirlemek için 40 kişi için YGDDS ölçümleri tekrarlandı. Bulgular: YGDDS skorları ile sağ ve sol YDT skorları arasında negatif yönlü orta derecede korelasyon saptandı (r=-0.645, p<0.001; r=-0.642, p<0.001). MDDEKT skorları ile tüm koşullarda anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0,05). SST ile YGDDS arasında maksimum hareket değeri ile negatif yönlü zayıf korelasyon (r=-0,322; p=0,009) ve yönelimsel kontrol ile negatif yönlü yüksek korelasyon (r=-0,812; p<0,001) saptandı. YGDDS’nin test-tekrar test güvenilirliği iyi olarak bulundu (ICC=0,783 GA (0,589- 0,885)). Sonuçlar: YGDDS; YDT ile geçerli sonuçlar verirken, BMc ölçümlerinde sadece iki parametre ile geçerli sonuçlar verdi. Test-tekrar test sonuçları güvenilir bulundu. Bireylerin denge problemlerinin tespiti ve denge rehabilitasyonunun etkinliğini değerlendirmek için YGDDS klinikte kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracıdır. -------------------- Purpose: Our study aimed to develop a balance device that will work with the inertia sensor to quantitatively assess the balance of individuals and investigate the validity and reliability of the balance data of the device. Materials and Methods: 65 healthy individuals aged 19-25 years were included in the study. The correlation of the Newly Developed Balance Assessment System (NDBAS) with the Star Excursion Balance Test (SEBT) and Balance Master device (BMc) were evaluated. Limits of Stability Test (LOS) and Modified Clinical Test of Sensory Interaction in Balance (mCTSIB) were used in the BMc. The measurements were repeated for 40 people who met the study plan to determine the reliability of the NDBAS Results: There was a negative moderate correlation with right and left SBET scores with NDBAS (r=-0.645,p<0.001;r=-0.642,p<0.001). There was no significant correlation between mCTSIB scores and NDBAS in all conditions (p>0.05). For LOS, we found a negative low correlation with maximum excursion value (r=-0,322,p=0.009) and a negative high correlation with directional control (r=-0.812,p<0.001). The test-retest reliability of the NDBAS was found to be good (ICC=0.783 GA(0.589-0.885). Conclusions: While NDBAS gave valid results with SBET, it gave valid results with only two parameters in BMc measurements. Test-retest results were found to be reliable. NDBAS is a valid and reliable measurement tool that can be used in the clinic to determine the balance problems of individuals and evaluate the effectiveness of balance rehabilitation.