Türk Medeni Kanununa göre vakıf yönetim organı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: MEHMET ÖZGÜR AVCI

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE VAKIF YÖNETİM ORGANI 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 109'da vakfın bir yönetim organının bulunması zorunluluğu belirtilmiştir. Vakıflarda zorunlu organ olan yönetim organı hakkında 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi döneminde çıkarılan Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük'te de çeşitli hükümlere yer verilmiştir. 4722 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m. 22'ye göre, anılan Tüzük'ün Türk Medeni Kanunu'na aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilmektedir. Çalışmamızın konusu olan vakıf yönetim organı, TMK ve Tüzük hükümleri çerçevesinde incelenecektir. Çalışmamızın birinci bölümünde tüzel kişilerde organ kavramı üzerinde durulacak ve bu kavramın benzer kavramlarla karşılaştırılması yapılarak, organ türleri ve tüzel kişinin ehliyetinin sınırına temas edilecektir. İkinci bölümde organın fiilleri ve bu fiillerden doğan sorumluluk konularına yer verilmiş olup, organın fiillerinden doğan sorumluluk başlığı altında tüzel kişinin ve organın sorumlulukları incelenmiştir. Üçüncü bölüm, vakıf yönetim organının oluşumuna ve görevlerine ayrılmıştır. Bu bölümde yönetim organının ne şekilde kurulacağı, kimlerin yönetim organında yer alabileceği; yönetim organında yer alacaklarda aranılacak nitelikler üzerinde durulacak ve yönetim organının görevleri belirtilecektir. Dördüncü bölümde vakıf yönetim organının sorumluluğu başlığı altında yönetim organının vakfa ve üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunun esasları belirtilirken, anonim ortaklık yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin öğretide yer alan görüşlerden de imkan dahilinde yararlanılacaktır. Ayrıca bu bölümde yönetim organının görevden uzaklaştırılması konusu yargı kararları çerçevesinde incelenecektir. Çalışmamızın bütününde Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu Tasarıları ile getirilmek istenen çalışma konusuna ilişkin yeniliklere kimi konularda doğrudan, kimi konularda ise karşılaştırma şeklinde dikkat çekilecektir. Diğer taraftan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Vakıflar Kanunu Tasarısı Taslak'ında yer alan ilgili hükümlere çalışmamızda yer verilmiş olup, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın anılan Taslak'a ilişkin görüş ve önerileri de dikkate alınarak, bu düzenleme ile getirilmek istenen yeniliklere temas edilecektir. THE ADMINISTRATIVE ORGAN OF THE FOUNDATION AS REGULATED IN THE TURKISH CIVIL CODE It is stated that in every foundation, there has to be an administrative organ according to the 109th article of the 4721 numbered Turkish Civil Code. There ara also relative articles in the "Ordinance About the Foundations that have been founded in Accordance With the Turkish Civil Code" which was regulated during the 743 numbered Turkish Civil Code. In reliance with the before mentioned Ordinance, the articles which are not contrary to the Turkish Civil Code are stil in force. We are going to examine the administrative organ of the foundations in the frame of Turkish Civil Code and the stated ordinance. In the first section of our thesis, the organ concept in the legal entities will be focused on and also there will be a comparision with the similar concepts and in the end the organ types and the boundaries of the capability of the legal entities will be explained. In the second section the activities of the organ and the liability arising from such activities topics can be found. Under the title "Liability arising from the organs activities" we have examined both the liabilities of the legal entity and the organ. The third section is prepared for the foundation and the duties of the administrative organ of the foundation. In this section it is going to be stated as how the administrative organ could be found, who will take place in the board; and the qualities that are going to be looked for in the ones that are going to take place in the administrative organ. In the fourt section, the principles of the liability of the administrative organ towards the foundation and the third parties will be explained and also the view points that take place in the doctrine will be used in the subject matter of the liabilities of the corporate partnership board members. At the end of the this section, the resignment of the administrative organ from duty is also inspected in the framework of judicial resolutions. In all throughout our study, the Draft of Turkish Law of Obligations and the Draft of Turkish Commercial Code is applied either directly or comperatively. We have also used the Draft of the Foundations Code in the relative issues.