The impacts of perceived manager acceptance-rejection and control on employees’ attitudinal and psychosocial outcomes of organizational commitment, job strain and self-esteem (algılanan yönetici kabul, red ve kontrolünün çalışanlarda tutumsal ve psikososyal sonuçlar olarak örgütsel bağlılık, işe bağlı gerginlik ve özdeğerlilik algısına etkileri)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Zeynep Ergin

Consultant: SEÇİL TAŞTAN

Abstract:

Bu çalışmanın temel amacı, algılanan yönetici kabulü, reddi ve kontrolünün çalışanların örgütsel bağlılığına, özdeğerliliğine ve işe bağlı gerginliklerine etkilerini değerlendirmektir. Mevcut çalışmada, sonuçlar konuyu hem örgütsel hem de bireysel açıdan incelemek için psikolojik, tutumsal ve örgütsel olmak üzere üç seviyede ele alınmıştır. Bu bağlamda, çalışmanın ana değişkenleri arasındaki ilişkiyi göstermek için literatür çalışması yapılmıştır. Çalışma, algılanan yönetici kabulü, reddi ve kontrolü alanında yapılan ilk çalışma olduğundan, bağlantılı kavramlar literatür kısmında incelenmiştir. Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak, çalışanlar tarafından doldurulan özbildirim raporları kullanılmıştır. Ankete değişik sektörlerden ve departmanlardan 305 kişi katkıda bulunmuştur. Veriler toplanmasının ardından, faktör analizi, korelasyon analizi, bağımsız gruplar T testleri, parametrik olmayan tek yönlü varyans testleri ve çoklu regresyon analizlerini içeren çeşitli istatistik analizleri uygulanmıştır. Sonuçlar, çalışanların örgütsel bağlılığı üzerinde algılanan yönetici kabul, red ve kontrolünün etkilerinin anlamlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, çalışanların özdeğerliliği ve işe bağlı gerginlikleri üzerinde algılanan yönetici kabul, red ve kontrolünün etkilerinin kısmi olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Çalışmanın bulgularının, algılanan yönetici kabul, ret ve kontrolünün çalışmadaki bütün bağımlı değişkenleri etkilediğini ortaya çıkardığı görülmüştür. Bu sonuçlar, kuramsal ve pratik açıdan ele alınmış olup, uygulamaya yönelik değerlendirmeler kısmında çalışanların ret veya kontrol yerine kabul hissedebilecekleri bir ortam yaratabilmeleri için yöneticilere atmaları gereken bazı somut adımlar önerilmiştir. -------------------- The main goal of this study is to evaluate the effects of perceived Manager Acceptance, Rejection, and Control on the employee’s Organizational Commitment, Self-Esteem, and Job Strain. In the current study, the consequences addressed in three levels as psychological, attitudinal, and organizational to examine the issue from both organizational and individual perspectives. Within this concept, the literature review was conducted to illustrate the relations between the study’s main variables. Since it was the first study in the field of perceived Manager Acceptance, Rejection, and Control in Turkey, the related concepts were examined in the literature part. As data collection method, the self-report surveys filled by employees were used in the research. 305 participants from different industries and departments contributed to the survey. After data was collected, various statistical analyses were performed, including factor analyses, correlation analysis, independent sample t-tests, non-parametric one-way ANOVA, and multiple regression analyses. The results indicated that the effects of perceived Manager Acceptance, Rejection, and Control was found significant on Organizational Commitment of employees. Moreover, it was also found out that the impacts of perceived Manager Acceptance, Rejection was found significant on Self-Esteem and Job Strain of employees partially. These findings of the study revealed that all of the dependent variables of the current study were affected by the perceived Manager Acceptance, Rejection, and Control. The findings of the study were handled with conceptual and practical views and in practical implications part, some concrete steps were illustrated for managers to create an environment where employees feel more accepted rather than rejected or controlled.