Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Feride Saraç

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ Ceza yargılaması öncesi suçun önlenmesi, yargılama sırasında ise delil elde edilmesi veya sanığın yakalanması amacıyla sıkça başvurulan bir tedbir niteliğinde olan telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri, özel hayata ve haberleşmeye saygı hakkına yönelik tipik bir müdahale örneği teşkil etmektedir. Ceza muhakemesi hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisinin yer yer tartışıldığı bu çalışmada, çoğunlukla idari ve yargı kararları üzerine tatbik edilen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi üzerinde durulmuş, özel kişiler tarafından gerçekleştirilen dinleme ve kayda aşma işlemlerinden ise konunun gerektirdiği kadarıyla bahsedilmiştir. Çalışmada, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi yerine kısaca tedbir ve denetim kavramları kullanılmıştır. Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde iletişimin denetlenmesi ile ilgili temel kavramlar açıklandıktan sonra, ikinci bölümde İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin iletişimin denetlenmesine ilişkin olarak bireye sağladığı korumaya ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin konuya yaklaşımına dair geniş açıklamalara yer verilmiştir. Son bölümde öncelikle tedbirin Anayasal hak ve özgürlükler ile ilişkisi incelenmiş daha sonra mukayeseli hukuktan örneklerle beraber hukukumuzdaki denetim mekanizmasına dair açıklamalara yer verilmiştir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesinin önleme amaçlı ve adli amaçlı olmak üzere ikili bir ayrıma gidilerek incelendiği bu bölümde yapılan açıklamalar, tüm iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen iletişimin denetlenmesi tedbirini kapsayacak nitelikte olmasına dikkat edilmiştir. -------------------- INSPECTION OF COMMUNİCATİON THROUGH TELECOMMUNİCATİON Frequently invoked as a measure for preventing crime before the initiation of criminal proceedings or obtaining evidence and capturing suspects in the course of these proceedings, interception of communications is a typical intervention with the right to respect for private life and communications. The study puts its focus on the interception of telecommunications upon administrative and criminal court decisions. It also explains the relationship between the law on criminal procedure and other legal branches and the interception by private persons where necessary. In this study, the terms “measure” and “supervision” are usedinterchangeably to refer to the interception of communications by the means of telecommunications. This study is comprised of three chapters as a result of the said characteristics of the measure. Firstly, it explains the fundamental concepts for the interception of communications. Then it moves on to analyse in detail the protection mechanisms for the individual in the context of European Convention on Human Rights. In the last chapter, firstly, the relationship between the measure and constitutional rights and freedoms is reviewed. Subsequently, the supervisory mechanisms are examined in detail with the examples from comparative law. This study pays particular attention to cover the interception of communications by all sorts of means and analyses the interception of telecommunications in two sub-categories: precautionary and judicial.