İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde dört işlem ile ilgili yaptıkları hatalar ve çözüm önerileri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: HALİL ÖNAL

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Araştırmada, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde dört işlemle ilgili yaptıkları hataları belirlemek ve yapılan bu hataların nedenlerini ortaya koyarak bu hatalara çözüm önerileri getirmek; bu hataların cinsiyete, okul öncesi eğitim alma durumuna, ailenin gelir düzeyine göre dağılımını ve hatalara neden olan faktörleri belirlemek amaçlanmıĢtır. Bu amaca ulaĢmak için araĢtırmacıya konu hakkında ayrıntılı bilgi veren nitel araĢtırma yöntem ve teknikleri kullanılmıĢtır. Nitel araĢtırma desenlerinden durum çalıĢmasına örnek teĢkil eden araĢtırmanın çalıĢma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yoluyla seçilen 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ġstanbul ilindeki alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeydeki okullarda öğrenim gören 162 birinci sınıf öğrencisi ile 165 ikinci sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 327 öğrenci araĢtırmanın birinci aĢamasını ve bu öğrenci grupları içerisinden incelenen defterler sonrası hata türleri arasında en fazla hata yaptığı tespit edilen 60 öğrenci ise araĢtırmanın ikinci aĢamasını oluĢturmaktadır. AraĢtırmada öğrenci defterlerinden doküman incelemesi tekniğiyle toplanan veriler, nitel içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiĢtir. AraĢtırmacı tarafından oluĢturulan “Dört ĠĢlem Hata Formu” doğrultusunda değerlendirmeler yapılmıĢtır. Öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme ile toplanan veriler ise betimsel-yorumsal analiz yöntemiyle analiz edilmiĢtir. Yapılan analizlerin sonucunda aĢağıdaki bulgulara ulaĢılmıĢtır: Ġlkokul birinci sınıf öğrencileri tarafından yapılan “basamakları yanlıĢ yere yerleĢtirme” hata türünün birinci sınıf öğrencileri tarafından yapılan en yüksek yük değerine sahip hata olduğu tespit edilmiĢtir. Bu hata türünü sırasıyla “eksi (–) iĢaretini artı (+) iĢareti olarak algılama”, “0 ile toplamada sonucu 0 bulma” ve “sayma hataları” izlemektedir. Ġkinci sınıf öğrencileri arasında “büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarma” hatasının en yüksek yük değerine sahip hata olduğu görülmektedir. Bu hata türünü sırasıyla “eldeyi eklemeyi unutma”, “onluk bozduğu sayıyı eksiltmeme” ve “0 rakamını 1 olarak algılama” hatalarının izlediği görülmektedir. AraĢtırma sonuçlarına bakıldığında; “basamakları yanlıĢ yere yerleĢtirme” hata türünün ilkokul birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencileri tarafından yapılan en yüksek yük değerine sahip hata türü olduğu tespit edilmiĢtir. Bu hata türünü sırasıyla “0 rakamını 1 olarak algılama”, “eksi (–) iĢaretini v artı (+) iĢareti olarak algılama”, “1 rakamını 0 olarak algılama” hatasının izlediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. ÇeĢitli değiĢkenlere göre ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin dört iĢlem hatalarının dağılımına bakıldığında cinsiyete göre belirgin bir farklılığın olmadığı; pek çok hata türünde okul öncesi eğitim almayan, ailesinin gelir düzeyi düĢük olan öğrencilerin hata yapma oranının daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Anahtar Kelimeler: ilkokul, matematik dersi, dört iĢlem, kavram yanılgısı, hata ABSTRACT The study aims to determine the mistakes of primary school first and second grade students in four operations in mathematics class and present the reasons of these mistakes and offer solutions for these mistakes and determine the breakdown of these mistakes according to gender, preschool education status and income level of the family as well as the factors which cause these mistakes. To achieve this aim, qualitative research methods and techniques, which give the researcher detailed information about the subject, are used. The first stage of the study, which is an example of case study among qualitative research patterns, consists of 327 students; 162 first grade and 165 second grade students, studying in lower, moderate and upper socioeconomic level schools in Ġstanbul province in 2015-2016 academic year who were selected by criterion sampling and 60 students, who were determined to make the most mistakes following the notebooks examined in these student groups, constitute the second stage of the study. In the study, the data collected from students‟ notebooks with the technique of document review technique was analysed with content analysis method. Assessments were made in accordance with the “Four Operations Mistake Form” created by the researcher. The data collected with semi-structured interviews with the students were analysed with descriptive-interpretive analysis method. Following findings were obtained as a result of the analyses: It was determined that “placing digits in wrong places” mistake by the first-grade students is the mistake with the highest load value among first grade students. This mistake is followed by “mistaking minus (–) sign for plus (+) sign”, “Obtaining 0 in adding with 0” and “counting mistakes” respectively. It is seen that the mistake with the highest load value among second grade students is “subtracting smaller number from bigger number”. This mistake type is followed by “forgetting to add carry”, “not diminishing the decomposed decimal” and “perceiving 0 as 1” respectively. According to study results, it was determined that “placing digits in wrong places” is the mistake with the highest load value among first and second grade students. This mistake type is vii followed by “perceiving 0 as 1”, “mistaking minus (–) sign for plus (+) sign”, “perceiving 1 as 0” respectively. When the distribution of four operations mistakes of primary school first and second grade students is reviewed according to various variables; it was determined that there is no significant difference according to gender and the mistake rate of students who did not preschool education and whose families have lower income levels is higher in many mistake types. Keywords: primary school, mathematics lesson, four operations, misconception, error