Kriz teorileri ışığında mortgage krizi ve etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: BARKIN AKÇAYER

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Ekonomik krizler, insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca tarımsal ürün krizleri, sınaî mal krizleri, bankacılık krizleri, para krizleri vs. birçok kriz yaşanmıştır ve günümüzde yaşanmaya da devam etmektedir. Ekonomik krizlerin bireysel, sosyal ve siyasal alanda birçok olumsuz ve şiddetli etkileri olmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmaların nihai amacı, ekonomik krizlerin anlaşılması, öngörülmesi ve önlem alınmasıdır ki bu da sonuçta insanların refahını sağlamasının, korumasının ve sürdürmesinin ön koşuludur. Bu çalışmada ise, 2007 yılında Mortgage krizi olarak isimlendirilen ABD’deki konut piyasasında başlayan krizin sebepleri ve sonuçlarının, Türkiye dâhil dünyaya etkilerinin araştırılması ve mevcut kriz teorileri tarafından açıklanabilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, kriz kavramı, çeşitli kriz teorileri, Mortgage sistemi, özellikleri, krizin nasıl başladığı, ABD’ye ve dünya piyasalarına, finansal kurumlara etkileri, alınan önlemler incelenmiştir. Sonuç olarak, ABD’de yaşanan ve etkileri tüm dünyada hissedilen Mortgage krizinde, Keynes’in teorisinin çözüm olarak değer taşıdığı görülmektedir. ABSTRACT Economic crisis are as old as mankind history. Along the history there has been occured a lot of economic crisis such as agricultural product crisis, industrial crisis, banking crisis, money crisis etc. And it is stil occured. There are a lot of negative and severe individual, social and political effects of economic crisis. In this context, there are a lot of research projects to understand, to predict and to prevent economic crisis. This is so important for human wealth. In this project, it is intended to study the causes and its broad effects of the U.S. Mortgage Crisis to the world included Turkey and it is also aimed at to study the explanatory of the current crsis theories for U.S. Mortgage Crisis. Consequently, it is seen that the Keynesian Theory have some policy responses as a solution to the U.S. Mortgage crisis and its effects