Zihinsel engelliler için matbaa eğitim programının oluşturulması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty Of Technical Education, Printery Education, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Süleyman Dernekbaş

Consultant: Osman Şimşeker

Abstract:

ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN MATBAA EĞİTİM PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi, demokratik toplumların temel koşullarından biridir. Zihinsel engelli, bir başka deyişle özel gereksinimli öğrencilere, özel eğitim hizmetleri sunulmaksızın bunu sağlayabilmek mümkün gözükmemektedir. Zihinsel engelli bireyler homojen bir grup değildir. Kendi içlerinde önemli farklılıkları vardır. Bu nedenle zihinsel engelli bireylerin sınıflandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Zihin engelli çocukların sınıflandırılması çocuğun eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, bu gereksinimleri en iyi ve uygun şekilde karşılayacak eğitim programlarının hazırlanması ve çocuk için en uygun eğitim ortamının bulunması amacıyla yapılmaktadır. Zihin engelli tüm bireyler etkili yardım hizmetleri sonucu olarak işlevlerini geliştirirler. Bu da onları daha bağımsız, üretici ve yaşadıkları toplumla daha bütünleşmiş duruma getirir. Günümüzde normal gelişim gösteren bireylerin olduğu kadar, gelişim geriliği olan bireylerinde eğitimine ve toplumsal yaşama olan katkılarına verilen önem giderek artmaktadır. Çeşitli önlemler alınarak engelliliğin oluşması engellenmekte veya en uygun şekilde rehabilite edilmektedir. Zihinsel engelli olan bireylerin ihtiyaçları diğerlerinden farklı değildir. Temel yaşam ihtiyaçları, sevgi, bağlanma ve ait olma ihtiyacı, kendini gerçekleştirme ihtiyacı, sevme ve sevilme ihtiyacı, evlilik ve neslini devam ettirme ihtiyacı söz konusudur. Zihinsel engellilerin en temel problemi, aslında öğrenme süreçlerinde karşılaşılan güçlükler değil, günlük yaşam aktivitelerini ve yaşamlarının bütününü organize edememeleridir. Bu nedenle zihinsel engellilere yönelik rehabilitasyon programlarının tüm yaşamı kapsaması gereklidir; eğitim ve sosyal yaşama yönelik programlar, belli bir düzeye ulaştıktan sonra, öncelikle, uğraş terapisi boyutunda başlatılmalıdır. Zihinsel engelli bireyin, gerek yaşı, gerek düzeyi, göz önünde bulundurularak, daha ileri aşamalarda iş eğitimi ve istihdama yöneltilmelidir. Bu çerçevede hazırlanmış olan proje, eğitilebilir zihinsel engelli bireyler için matbaa eğitim programının uygun alt basamaklar değerlendirilerek oluşturulmasını ve uygulanabilir düzeye getirilmesini amaçlamaktadır. Zihinsel engelli bireyler geç öğrenseler de normal zekâya sahip bireylerden çok da farklı yaşamamaktadırlar. Sınırlılıklarına karşın, zihinsel engelliler de normal zekâya sahip insanlar gibi yaşayabilirler; özellikle her insanda var olan, yararlı bir şeyler yapma, üretme ve üreterek hayatına anlam katma çabası zihinsel engellilerde de vardır. Üretime dâhil olmaları sağlandığında, hem topluma bir yük olmaktan kurtulmakta, hem de diğer insanlar gibi kendilerini değerli hissetmeleri sağlanmaktadır. Çalışmada öncelikli olarak zihinsel engellilik derinlemesine ele alınmış ve zihinsel engelliğin sınıflandırılması yapılarak uygun matbaa eğitimi programı, bireylerin bilişsel, psiko motor ve duyuşsal özellikleri göz önünde tutulmuş, basamaklara ayrıştırılarak oluşturulmuştur. Matbaa eğitim programı hazırlanırken öğretilecek bilgi ve becerilerin günlük yaşamda, istihdam alanında, toplumda ve çevrede kullanılabilir ve işe yarar olması ön planda tutularak zihinsel engelli bireyler arasındaki bireysel farklılıklar da dikkate alınarak hazırlanmıştır. ABSTRACT ESTABLISHMENT OF PRINTING EDUCATION PROGRAM FOR THE MENTALLY DISABLED STUDENTS The principle of equality opportunity in education is one of the basic conditions of democratic society. It’s not possible to provide it to the mentally disabled students, in other words, to the students with special needs without giving them special education services. Mentally disabled individuals aren’t a homogeneous group. They have crucial differences in them. For that reason it is needed to classify mentally disabled individuals. This classification is done for he purpose of classifying mentally disabled students determining the needs of child’s educational requirements appropriately and providing the most suitable education surroundings for the child. All mentally disabled individuals improve themselves by taking efficient educational services. It makes them more independent, productive and integrated with the society they live in. Today the importance of contribution given to the individuals who have mental retardness as well as the child who shows normal development is enhancing gradually. The formation of disability can be prevented taking various measures or it can be rehabilitated appropriately. The needs of mentally disabled individuals don’t show differences. They also need basic life necemities, the necemity of love, belonging to a group, the need of realising himself, the need of loving and being loved, getting married, continuing his generation. The basic problem of mentally disabled individuals is not only the difficulties encountered during the learning process but also not organizing their daily activities and their whole lives. Therefore the rehabilitation programmes for mentally disabled individuals must cover all their lives. The mentally disabled students should be directed to job training and employment by taking their age and level into consideration. This project aims this printing education to be applied for mentally disabled individuals who don’t live so differently from the other individuals of normal intellect no matter how late they learn. They can live like individuals of normal intellect despite the limits. Especially the effort of producing something useful and attaching importance to his life buy doing this is found in mentally disabled individuals. When they take part in production, they both get rid of being a burden to the society and they feel important like the other people and by this way they can be prevented from experiencing psychopathology. In this study, the printing is considered as an employment branch for the disabled individuals and the necessary data are collected in order to prepare a suitable a printing education programme. The printing education programme prepared in the light of this study is done for disabled individuals to take part in production process. In this study, mental disability has been handled deeply. A suitable printing is made buy taking their cognitive, psycho motor and audio features into consideration. While a printing education programme is being prepared, the kowledge and the skills which can be used in daily life, in their working areas, in society should be taken into consideration according to the individual differences.