Hayat Mecmuası’ ndaki fikri ve ilmi makalelerin incelenmesi (1926-1927)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: Nebahat Dalga

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

Dergicilik ilk defa 1665 yılında Paris'te çıkan Journal des Savant adlı yayınla başlamıştır. Ülkemizde çıkan ilk dergi ise1850 yılında çıkan Vakayî-i Tıbbıye'dir. Başta gazeteciliğin üstünlüğü karşısında gelişemeyen dergiciliğimiz II. Abdülhamit'in gazeteciliğe sansür uygulamasının ardından dergiciliğimiz hızla gelişti. Dergicilik, özellikle Batılı fikir akımlarının ve yaşam tarzının tanıtılmasında etkili olmuştur. 2 Aralık 1926 yılında Mehmet Emin Erişirgil'in yönetiminde Ankara'da yayın hayatına atılan Hayat Mecmuası, toplam 146 sayı çıkmıştır. 105. sayıya kadar Arap harfleriyle daha sonra ise Latin harfleri ile yayınlanmıştır. 30 Aralık 1929'da ise Faruk Nafiz Çamlıbel'in yönetiminde iken kapanmıştır. Cumhuriyetin ilanıyla beraber İnkılâp değerlerinin benimsetilmesi hizmetini gören Hayat Mecmuası, Türk kültür dünyasının en önemli yayın organlarından biridir. Pragmatist bir felsefeyi benimseyen dergi, Türk milletinin yaratıcı hamlesine ve iradesine güvenmiştir. Batılı zihniyeti millî değerlerle sentezlemeyi isteyen dergi Türk toplumun gündemdeki sorunlarına ilmî bir açıdan yaklaşmıştır. Devrinin önemli bilginlerini yazar kadrosunda bulunduran Mecmua, İlmî zihniyeti gençlere aşılamayı hedeflemiştir. Fuad Köprülü, Ali Canip Yöntem, Mehmet Emin Erişirgil, Avnî Başman, Mustafa Şekip Tunç, Mehmet İzzet, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi önemli isimler edebiyat, sosyoloji, felsefe, tarih, sanat, iktisat, eğitim gibi sahalarda önemli makaleler neşretmişlerdir. ABSTRACT Journalism in the west started with the " Journal des Savant" in 1665, in Paris. In Turkey the first Journal issued was Vakayi- i tıbbiye, which vas issued in 1850. At the beginning, due to the dominance of daily newspapers, Journalism did not grow well, but following, the censure by Abdülhamit II of the Journalist it grew fast. Journalism had a particular import on propagation of western ideas and ways of life. Journal of Hayat issued its first number in 2 December 1926, in Ankara under the head of Mehmet Emin Erişirgil and reached 146 issues in total. Up to the 105th issue. The journal used Arabic scripts, then adapted the Latinete ones. On 30th December 1929, when Faruk Nafız Çamlıbel was its chief editör, its last issue was published. The Journal of Hayat served as to promote the Republicon reforming values and became one of the leading publications of Turkish cultural world. It adopted a pragmatist attitude and tried to explore creative aspeets of Turkish nation, and its national will. The Journal aimed at reaching a cumpromise between national values and western ideas an tried to explore actual problems of Turkish society of the time. Among The Jorunal contributers were leading autors of the period such as Fuad Köprülü, Ali Canip Yöntem, Mehmet Emin Erişirgil, Avni Başman, Mustafa Şekip Tunç, Mehmet İzzet, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, İsmail Hakkı Baltacıoğlu ıt promoted a scientiere perspective and a number of areas including literature, history, art, economics,education.