Farklı periodontitis tiplerinden izole edilen enterococcus faecalis suşlarında vankomisin direnç geninin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Dentistry, Clinical Sciences (Faculty of Dentistry), Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: BEYZA OLUKPINAR GENÇ

Co-Supervisor: ÖMER BİRKAN AĞRALI, TANJU KADİR

Abstract:

Amaç: Çalışmamızda kronik periodontitis ile agresif periodontitis’li hastaların tükürük ve periodontal örneklerinde Enterococcus faecalis sıklığı, ayrıca saptanan suşlarda vankomisin direncinin var olup olmadığı araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Sistemik hastalığı olmayan 20 kronik periodontitis’li (KP) ve 20 agresif periodontitis’li (AP) olmak üzere toplam 40 hastanın her birinin 6 farklı periodontal bölgesinden diş eti oluğu sıvısı ve 2 adet tükürük örneği alınmıştır. Örneklerden DNA izolasyonu kimyasal kit yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. DNA amplifikasyonunda, biri, sadece E.faecalis’e özgü, diğeri ise E.faecalis ile birlikte bazı periodontol patojenlere özgü (multipleks, kontrol) iki adet primer tasarlanmıştır. Bakteriyal DNA varlığı Real-Time PCR temeline dayanan cihazda araştırılmıştır. Bulgular: KP’li ve AP’li hastalardan alınan periodontal ve tükürük örneklerinde önemli periodontal patojenler bulunur iken E. faecalis bakterilerine rastlanmamıştır. Sonuçlar: Elde edilen bulgular, periodontitis sonucu gelişen periodontal cebin E. faecalis kolonizasyonu ve sistemik yayılmasında rol alamayacağını ve vancomisine dirençli suşların var olma riskinin olmadığını göstermiştir. ABSTRACT Objective: Enterococcus faecalis in saliva and periodontal samples of the patients with chronic periodontitis, and aggressive periodontitis, and also whether there is vancomycin resistance in the strains or not were investigated in our research. Materials and Methods: As well as two saliva samples, six gingival sulcus samples were taken from six different periodontal regions of each forty patients who do not have any systemic diseases: Twenty of them with chronic periodontitis (CP) and the rest with aggressive periodontitis (AP). DNA isolation from samples was carried out by chemical kit method. In DNA amplification, two primers were designed, one of them is specific for E. faecalis while the other is specific for E. faecalis with some periodontal pathogens (multiplex, control). Bacterial DNA was researched in the device based on Real-Time PCR. Results: Periodontal and saliva samples taken from patients with CP and AP had important periodontal pathogens while no E. faecalis bacteria were found. Conclusions: The findings have shown that periodontal pocket, resulting from periodontitis, cannot play a role in colonization and systemic spread of E. faecalis and there is no risk of vancomycin resistant strains.