GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KÜRESELLEŞMENİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Merve Koşar Karataş

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Küreselleşme ticaret, yatırım ve sermaye akımlarının serbestleştirilmesi ve ülkeler arasında ekonomik entegrasyon sürecidir. Dolayısıyla bütün ülkelerin ekonomileri etkilenmektedir. 1970’li yıllardan sonra ulusal sınırlar içerisine hapsolmuş sosyal devlet politikalarından uluslararası ticarete ve sermaye hareketine dayanan neoliberal politikalara geçiş küreselleşmenin en önemli unsurlarından birisi olmuştur. Küreselleşmeyle birlikte özelleştirme, dış ticarette açıklık, finansal işlemlerin serbestleştirilmesi, işgücü piyasalarının esnekleştirilmesi gibi ekonomi politikaları öne çıkmıştır. Bu politikaların hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomiler üzerinde çeşitli etkileri olmuştur. Bunların başında gelir dağılımı üzerindeki yarattığı etkiler gelmektedir. Bu çalışmada Türkiye, Brezilya, Hindistan ve Çin örnekleri temelinde gelişmekte olan ülkelerde küreselleşmenin gelir dağılımı üzerindeki etkileri incelenmiştir. -------------------- Globalization is the process of liberalization of trade, investment and capital flows and economic integration between countries. Therefore, the economies of all countries are affected. After the 1970s, the transition from social state policies trapped within national borders to neoliberal policies based on international trade and capital movement has been one of the most important elements of globalization. With globalization, economic policies such as privatization, openness in foreign trade, liberalization of financial transactions, and the flexibility of labor markets have stood out. These policies have had various effects on both developed and developing economies. One of the most important of these is the effects on income distribution. In this study examines the effects of globalization on income distribution in developing countries on the basis of examples of Turkey, Brazil, India and China.