Avrupa Birliği’nin Suriye mülteci meselesine yaklaşımı : Almanya örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Samira Aliyeva

Consultant: MUTAY DEN BUTTER

Abstract:

Arap Baharından etkilenen ülkelerden biri olan Suriye’de 2011 sonrası yaşanan savaş sonucunda milyonlarca insan zorunlu göç etmek durumunda kalmıştır. Yakın coğrafyalara göç eden Suriyeli göçmenlerin önemli bir kısmı da Avrupa Birliği ülkelerine kadar ulaşmışlardır. Avrupa Birliği özellikle Soğuk Savaş sonrası oluşturmaya çalıştığı göç politikalarını son yıllarda daha da sertleştirmiştir. 2015 Göçmen krizinden sonra Avrupa Birliği Suriyeli göçmenler konusunda bir sıra tedbirler almış, bu tedbirlerin olumlu ve olumsuz sonuçları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Almanya örneği incelenmiştir. 2011 yılından 2016 yılına kadar olan dönemi kapsayan tez çalışmasında Almanya’nın eski ve yeni göç politikaları karşılaştırılmıştır. Göçmen Krizinin ilk zamanlarında Merkel ‘açık kapı’ politikası izlemiştir. Bu politika sonucunda Almanya’ya akın eden Suriyeli göçmenler hem toplum hem de politikacılar tarafından olumsuz karşılanmıştır. Bununla beraber sağ partilerin yanı sıra Merkel’in kendi partisi de ‘açık kapı’ politikasını eleştirmiştir. Çalışma kapsamında incelenen kaynaklara, basında yer alan haberlere bakıldığında Almanya’nın Suriyeli göçmenler konusunda çelişkili politika yürüttüğü görülmüştür. Araştırma sonucunda Suriyeli göçmenler konusunda çıkar gruplarının (Avrupa Birliği, BBMYK, Avrupa Birliği üye ülkeleri vb.) kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilmiştir. -------------------- In the wake of the 2011-War in Syria, one of the countries taken with Arab Spring, millions of people were forced to emigrate. Syrian refugees reached the European Union borders as well as to the nearby regions. The EU has toughened its immigration policy in recent years, especially after the Cold War. The EU took some measures in regard with Syrian refugees after immigration crisis in 2015 which produced some positive and negative results. This thesis deals with Syrian refugees in the case of Germany. Germany’s past and current immigration policies are comparatively analysed in this thesis covering periods from 2011 to 2016. Angela Merkel defended “open door” refugee policy in the early years of the crisis. As a result of this policy, the refugees flocking to Germany were not welcomes both by the politicians and society. Merkel’s own party criticised her policy along with other right parties. Thus, German contradictory policy on Syrian refugees is being clear and obvious as the sources and news press are examined during the study. It has been concluded that the interest groups (EU, UNHCR, UN member countries) act upon their own interests.