Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarının Sağlık Sigortacılığına ve Sağlık Sistemine Etkileri: Türkiye Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Banking and Insurance, Department of Insurance, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MEHMET CİHANGİROĞLU

Consultant: Necla Tunay

Abstract:

Sağlık hizmeti alma hakkı, bireyin sahip olduğu en temel haklardan biridir. Bu nedenle, ülkeler sağlık hizmetlerinin sunumu sonucu oluşan maliyetler için farklı finansman yöntemleri uygulamaktadır. Her yöntemin temel amacı, bireye sunulan sağlık hizmetinin en uygun koşullar altında gerçekleşmesini sağlamaktır. Ancak giderek artan sağlık hizmeti maliyetleri, özel sektör ile finansman paylaşımı konusunu ön plana çıkarmaktadır. Dünyada ve ülkemizde uygulanan tamamlayıcı sağlık sigortaları, kamunun sağladığı finansal desteğin, özel sektör ile paylaşımına katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada sosyal sağlık sigortacılığı ve tamamlayıcı sağlık sigortaları ele alınarak, dünya ve ülkemizde gerçekleştirilen uygulamalar anlatılmıştır. Daha sonra, 2012 yılında yayımlanan genelge ile tamamlayıcı sağlık sigortasının uygulama alanı anlatılmış ve bu sigortaya olan gereksinime yer verilmiştir. Ayrıca, tamamlayıcı sağlık sigortalarının, sağlık sigortacılığı ve sağlık sistemine olan etkileri incelenmiştir. -------------------- The right to receive health care is one of the fundamental rights of the individual. Therefore, countries apply different financing methods for the costs incurred as a result of the provision of health services. The main purpose of each method is to ensure that the health service provided to the individual is performed under the most favorable conditions. But, increasing health care costs bring the issue of financing sharing with the private sector to the forefront. The complementary health insurances applied in the world and in our country contributes to the sharing of public financial support with private sector. In this study, social health insurance and complementary health insurances are examined and the practices realized in the world and in our country are explained. Then, with the regulatıons issued in 2012, the field of application of complementary health insurance was explained and the need for this insurance was mentioned. In addition, the effects of complementary health insurances on health insurance and health system were examined.