Alkolik olmayan karaciğer yağlanması olan hastalarda bağırsaktaki faecalibacterium prausnitzii ve eubacterium rectale bakterilerinin değişimlerinin uygulanan diyet modeli ile ilişkilendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Health Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ESMA OĞUZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Fatma Esra Güneş

Co-Supervisor: Yusuf Yılmaz

Abstract:

ÖZET Amaç: Çalışma alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) olan hastalarda, Faecalibacterium prausnitzii ve Eubacterium rectale bakterilerinin bağırsaktaki miktarının tespit edilmesi ve yapılan diyet müdahalesi sonucu bu bakterilerin düzeylerindeki değişimin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Gereç Yöntem: Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitisü’ne gelen NAFLD tanılı 38 hasta ile yürütülen müdahale çalışmadır. NAFLD hastaları diyet müdahalesi alan (n:21) ve almayan (n:17) olarak 2 gruba ayrılmıştır. Diyet müdahalesi grubuna enerjinin %50-60 karbonhidrat, %30-35 yağ ve protein %15-20 içeren bir diyet porgramı hazırlanmıştır. Her gruptan başlangıçta ve 6 hafta sonra fekal dışkı örnekleri alınmış, Faecalibacterium prausnitzii ve Eubacterium rectale bakterilerinin DNA analizleri yapıldıktan sonra her bakteri türünün miktar tayini yapılmıştır. Bulgular: Çalışmada %52,6’sı kadın ve %47,4’ü erkek ve yaş ortalaması 45,10 ± 8,24 yıl olduğu bulunmuştur. Diyet müdahale grubunda E. rectale başlangıç ve 6 hafta sonraki miktar ortalamaları arasında anlamlı derecede bir fark bulunmuştur (p=0,008). Kontrol ve diyet müdahale grubu arasındaki 6 hafta sonraki bakteri miktar ortalamaları karşılaştırıldığında, anlamlı derecede bir fark saptanmıştır (p=0,023). E. rectale başlangıç miktarı ile enerji alımı arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır (p=0,034; r=0,620). 6 hafta sonunda gruplar arasında doymuş yağ asitleri, omega 3, posa, çözünür posa, çözünmez posa ve fruktoz ortalamaları bakımından anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Sonuç: Diyet müdahale grubunda E. Rectale miktarında artış görüldüğü ve F. Prausnitzii türünün miktarında bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir. Diğer bakteri türlerinin de eklenmesi ve bu bakteri türlerinin birbirleri ile olan ilişkileri randomize kontrollü çalışmalarla değerlendirilmesi gerektiği düşünülmüştür. -------------------- THE RELATIONSHIP BETWEEN FAECALIBACTERIUM PRAUSNITZII AND EUBACTERIUM RECTALE BACTERIA RELATED TO THE DIET MODEL APPLIED IN PATIENTS WITH NONALCOHOLİC FATTY LİVER DİSEASE ABSTRACT Aim: The study was conducted to determine the amount of Faecalibacterium prausnitzii and Eubacterium rectale bacteria in the intestine and to evaluate the changes in the levels of these bacteria as a result of the dietary intervention in patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Material method: Intervention study was conducted with 38 patients with NAFLD who were admitted to Marmara University Gastroenterology Institute. NAFLD patients were divided into two groups as diet (n: 21) and not (n: 17). A diet program was prepared to the diet group containing 50-60% carbohydrate, 30-35% fat and protein 15-20%. Fecal samples were collected at baseline and 6 weeks after each group, and after the DNA analysis of Faecalibacterium prausnitzii and Eubacterium rectale bacteria, each bacterial species was determined. Results: The study was composed of 52.6% female and 47.4% male, and the mean age was 45.10 ± 8.24 years. A significant difference was found between the mean of E. rectale and 6 weeks after diet in the diet intervention group (p = 0.008). There was a significant difference between the control and diet group after 6 weeks of bacterial amount (p = 0.023). There was a positive and moderate correlation between the initial amount of E. rectale and energy intake (p = 0.034; r = 0.620). At the end of 6 weeks, saturated fatty acids, omega 3, fiber, soluble insoluble fiber and fructose mean difference between groups was found. Conclusion: It was determined that there was an increase in the amount of E. rectale and no change in the amount of F. Prausnitzii in the diet intervention group. It was thought that other bacterial species should be added and their relationship with each other should be examined by randomized controlled studies.