Ebü’l-Berekât En-Nesefî İle Aḍudüddîn El-Îcî’nin âile hukûkuna ilişkin âyetlere yaklaşımlarının mukâyesesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Hasan Haliloğlu

Supervisor: ÖMER ÇELİK

Abstract:

Tezimizi bir giriş ve iki bölüm olarak yazdık, sonuç ve bibliyografya ekledik. GİRİŞ’te: Araştırmanın Konusu ve Önemi, Kapsamı ve Amacı, Yöntemi, Kaynakları ve Fıkhî Âyetler / Ahkâmü’l-Kur’ân’dan, hüküm-ahkâm kelimelerinin manasından, ahkâm âyetlerinin sayısından ve tasnifinden, Ahkâmü’l-Kur’ân tefsirlerinden, beşerî hukukta ve İslâm hukukunda âile hukukunun yerinden bahsettik. BİRİNCİ BÖLÜM’de: Evliliğin kurulmasına, evlilikle ilgili âyetlerin tasnifine, evlilikte ehliyete ve velâyete, evlilikte denkliğe, evlenilmesi harâm olan kadınlara, evlilik öncesi nişanlanmaya/hıtbe ve hükümlerine, evlenme akdinin tarifine ve mahiyetine, evlenme akdinin ibâdet olup olmadığına, nikâh lafzının evlilik akdiyle ve cinsel ilişkiyle bağlantısına, evlenme akdinin rükünlerine, sîga (îcâb ve kabûl) ve diğer rükünlere, sîgada geçerli olan lafızlara, sîgada geçerli olan zaman kipine değindik. İKİNCİ BÖLÜM’de: Evliliğin kişisel ve mâlî yükümlülüklerine, kadının hayız-temizlik hali ve cinsel ilişkiye, karı-kocanın iyi geçinme yükümlülüklerine, çok eşlilikte adâleti sağlama yükümlülüğüne, mehir konusuna, mehirin çeşitlerine ve miktarına, mehir-hulû’-talâk-fesih ilişkilerine, mehr-i misil-denklik ilişkisine, mehr-i misil, mehr-i müsemmâ ve müt’a’ya, cinsel ilişkiden önce boşanan kadının mehrine değindik. Sonra da kocası tarafından kadının nafaka ve mesken ihtiyaçlarının karşılanmasına, babaya nisbet edilen çocuğun bakımı (hadâne) ve süt emme (radâ’) masraflarının yine baba tarafından karşılanması gerekliliğine değindik. SONUÇ’ta: Yukarıda iki bölümde zikrettiğimiz konuların Nesefî ve Îcî’ye göre farklılık arzedip etmediğine, aralarındaki ihtilaflara değinen bir kısa sunduk. BİBLİYOGRAFYA’da: Tezimiz boyunca yararlandığımız çoğu Arapça ve kısmen Türkçe kaynakların alfabetik bir listesini hazırladık. ABSTRACT We wrote the Tezism as an introduction and two chapters, added results and bibliographies. In the INTRODUCTION: From the point of view of the research, the scope and purpose, the methodology, the sources and the Qur'anic verses / from Ahkâmü'l-Qur'an, from the meaning of the words of judgment-utterance, from the number and classification of the utterances and the commentaries of Ahkâmü'l- , In humanitarian law and in Islamic law, we talked about the place of family law. In the FIRST PART: In order to establish marriage, to classify the verses related to marriage, to the qualifications of marriage, to marriage, to marriage, to marriage, to marriage prearrangements and provisions, to the description and nature of the marriage process, to the worship of the marriage process, And in relation to sexual intercourse, to the rukons of the marriage process, to the rituals of Sîga (îcâb and cadence) and to other words, to the words which are valid in the field, In the SECOND PART: In the context of the personal and financial obligations of marriage, the status of woman's cleaning-up and sexual relations, the obligations of the husband and wife to get along well, the obligation to provide a very equitable justice, the subject of marijuana, the types and amount of marijuana, , In relation to mehr-i mili-equality, to mehr-i mili, mehr-i müsemmâ, and müt'a, Then we mentioned to the husband that the father needs to cover the child's alimony and housing needs as well as the care and hygiene of the child that is attributed to the father. CONCLUSION: We presented a brief summary of the conflicts between the two above, whether the issues we mentioned differ according to Nasafi and Iîî. In BIBLIOGRAPHY: We have prepared an alphabetical list of most Arabic and partly Turkish sources we have used throughout our testimony.