Radikal cihatçı hareketlerin iletişim stratejileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Fatma Yörür

Consultant: HALDUN NARMANLIOĞLU

Abstract:

RADİKAL CİHADCILARIN HAREKETLERİN İLETİŞİM STRATEJİSİ Radikalizm siyasal bir köktenciliği savunarak kendi bakış açısı çerçevesinden dünyayı değiştirmeyi amaçlar. Motivasyonu ve kaynağı hangi inanç ya da ideoloji olursa olsun elindeki tüm olanakları seferber ederek paradigmasını egemen paradigmaya karşı her koşulda savunur. Bu savunu zaman zaman saldırıya dönüşür ve radikal siyasal eğilimler şiddeti de bir araç olarak kullanmaktan çekinmezler. Çatışan paradigmalarda kitleselleşebilmek tarafları güçlü kılar. Kitleselleşme iletişim olgusuna muhtaçtır. İletişim kanallarını etkin biçimde kullanmayı zorunlu kılar. 21. Yüzyılda çeşitli radikal unsurlar çeşitli coğrafyalarda boy saldılar. Bunlardan köktenci bir İslami ideolojiyi savunan radikal cihatçılar Ortadoğu’da boy vermekle birlikte özellikle 21. Yüzyılın başından itibaren tüm dünyaya yayıldı. Bu yayılmada cihatçı radikallerin iletişim ve medya kanallarını, araçlarını mahir ve zekice kullanımı etkili oldu. Bu çalışmada radikal cihatçıların kısa tarihine iletişim perspektifiyle odaklanılmıştır. Kitle medyası ve dijital dönemde lokal ve küresel düzeyde nasıl iletişim kurup medya araçlarını nasıl birer propaganda aracına dönüştürdükleri araştırılmıştır. Her iki dönemin temel farklılıkları ve kısıtlılıkları ele alınmıştır. Çalışmanın ana sorusu olarak teknolojik dönüşümün radikal cihadist propagandada söylem dönüşümüne neden olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla radikal cihadistlerin kitle iletişim dönemi ile dijital döneme ait en çok ses getiren propaganda metinleri nitel araştırma yöntemlerinden Van Dijk’ın ‘Söylem Analizi’ yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada teknolojik değişime radikal cihadist söylemin de değişerek eşlik ettiği bulunmuştur. -------------------- COMMUNICATION STRATEGY OF THE RADICAL JIHADIST MOVEMENTS Radicalism aims at changing the world according to the framework if its vision by defending fundamentalism. Regardless its underlying motivation or resource rooted in its belief or ideology it defends its own paradigm against the dominant paradigm through mobilizing all the resources that it possess. This defence turns into assault on occasion and the radical political tendencies do not abstain from utilizing violence as a tool. Popularization in conflicting paradigms renders the parties strong. Popularization requires communication. It entails using communication channels effectively. In the 21st century various radical elements emerged in various geographies. One of those, the radical jihadists advocating a fundamentalist Islamist ideology, arose in the Middle East, nevertheless it has spreaded around the world since the beginning of the 21st century. In this process of spread, the skilful and smartly utilization of the communication and media channels by the jihadist radicals has been effective. The focus of this research is the short history of the radical jihadists from communication perspective. Their local and global ways of communication and how they turn the media tools into propaganda tools in the periods of digital and mass media are scrutinized. Both the differences and limitations of each period are discussed. The main research question of this dissertation is that whether the technological transformation has also caused a discursive transformation in the radical jihadist propoganda. Fort his purpose, the most celebrated propoganda texts of the radical jihadists from the mass media period and digital period are analysed with Van Dijk’s method of ‘Discourse Analysis’. As a result of the research it is founded that the transformation in the technology is accompanied by the transformation in the radical jihadist discourse.