Öğretmen, anne-baba ve öğrenci görüşlerine göre bilim ve sanat merkezlerinin öğrencilerin okuldaki akademik ve sosyal-duygusal gelişimlerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: HATİCE ER

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Anahtar Kelimeler: Üstün yeteneklilik, Üstün yeteneklilerin eğitimi, Bilim ve Sanat Merkezleri. Bu araştırmada, öğretmen, anne-baba, öğrenci görüşlerine göre BİLSEM’lerin öğrencilerin okuldaki akademik ve sosyal-duygusal gelişimlerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğretmen ve veli görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Tarama modeline uygun olarak düzenlenen araştırmada; Bilim ve Sanat Merkezleri’nin öğrencilerin akademik sosyal-duygusal gelişimlerine etkisi ve Bilim Sanat Merkezleri’nde yaşanan sorunlarla ilgili öğretmen, anne-baba ve öğrenci görüşlerinin neler olduğu sorularına cevap aranmıştır.Araştırmanın örneklemini ise İstanbul ili Bilim ve Sanat Merkezleri’ ne devam eden 104 öğrenci, 54 veli ve 22 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçekler, öğretmenlere 41 maddeden, velilere 40 maddeden,Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden öğrencilere 44 maddeden oluşan Bilim ve Sanat Merkezi Değerlendirme Anketi kullanılmıştır.Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır:Bilim ve Sanat Merkezleri’nin öğrencilerin akademik, zihinsel ve yaratıcılık becerilerinin gelişmesine etkisini öğretmenler ve öğrenciler velilere göre daha olumlu bulmaktadırlar. Veliler Bilim ve Sanat Merkezleri’nin öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlamadığı görüşündedir. Bilim ve Sanat Merkezleri, öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmektedir. Öğretmenlerin Bilim ve Sanat Merkezleri’nin fiziki alt yapısı ve donanımı, Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki öğretmenler ve uygulanan programlarla ilgili görüşleri velilere göre daha olumludur. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin çalışma saatleri ile okul saatleri çakışmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin okullarla ve velilerle işbirliği yetersizdir. Veliler uygulanan program sürelerini, laboratuvarları, araç gereçleri, oyun alanlarını, öğrencilerin geçirdikleri zamanı, merkez dışı etkinlikleri öğretmenlere göre yetersiz görmektedirler. Veliler öğretmenlere göre uygulanan programların öğrenci potansiyeline göre belirlenmediği; uygulanan eğitimin öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hareket edilmediğini düşünmektedir. ABSTRACT In this research, it is aimed to designate the effects of Science and Art Centre on the students’ academic and social-emotional development in the school according to the teachers’, parents’ and students’ opinions. It is investigated whether there is an important difference between the teachers’ and parents’ opinion. In the research prepared in accordance with the survey model; it has been sought the questions abaut how Science and Art Centre affects on the students’ academic and social-emotional development and what the opinions of teachers, parentss and student about the problems in Science and Art Centre are. 104 studens, 54 parents and 22 teachers who are studying in Science and Art Centre in Istanbul constitute the samples of the research. As the scales of the research, Science and Art Centre Assessment Questionnaire is used for teachers that includes 41 questions, for parents that includes 40 questions and for students that includes 44 questions. The findings in this research: Teachers and students find the effect of Science and Art Centre on students’ academic, mental and creativeness skills more positive than parents. Parents think that Science and Art Centres do not contribute to the students’ academic success. Science and Art Centres improve students’ social and emotional skills. Teachers’ opinions about physical background and equipment of Science and Art Centres, teachers in Science and Art Centres and programs are more positive than parents’. Working hours of Science and Art Centres and schools coincide. The collaboration among Science and Art Centres, schools and parents is insufficient. In comparison with teachers, parents think that program times, laboratory, equipments, playgrounds, students’ spending times and off-center activities are insufficient. At the same time, parents think that the programs prepared by teachers are not determined to the the potential of the students and implemented education doesn’t related to students’ interest and ability. Keywords: Giftedness, Education of the Gifted, Science and Art Centers